Vad är omställning?

Omställning är en del av samhällsutvecklingen. Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utvecklingen går allt snabbare.

Avtal om lokala omställningsmedel har tillkommit för att ge arbetsgivaren och fackliga parter en möjlighet att gemensamt ta ansvar för att möta den allt snabbare förändringstakten i arbetslivet. Det görs genom ett proaktivt omställningsarbete.

Avtal om lokala omställningsmedel:

  • Är ett processavtal.
  • 0,3 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma avsätts för detta.
  • Ska finansiera ett lokalt omställningsarbete.
  • Bygger på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.
  • Stödjer arbetslinjen och ett långt arbetsliv.
  •  Stödjer verksamheten och utvecklar individen.

Från uppsägning till omställning

Vi lever i en tid där förändring sker mycket snabbt. En av de trender som har påverkat oss mest är den ständigt pågående digitaliseringen som medför nya utbildningsbehov. Det kan också innebära att yrkesroller förändras eller helt försvinner.

Omställning innebär att utveckla en förmåga att hantera snabba förändringar, men också att arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling. På kort och på lång sikt. Tidigare låg fokus på att undvika uppsägningssituationer.

Det nya avtalet fokuserar på att möta den snabba förändringstakten genom att utveckla verksamheten och förbereda medarbetarna på förändringar. Det är ett proaktivt arbete som till exempel kan handla om att skapa eller bibehålla en arbetstagares anställningsbarhet, eller på annat sätt öka förutsättningarna för ett längre arbetsliv.

Hur definierar er verksamhet omställning?

En studie som Trygghetsstiftelsen har låtit göra om lokala omställningsmedel visar att myndigheter definierar omställning olika och det får konsekvenser för användningen av medlen. Ett viktigt steg i arbetet med lokala omställningsmedel är att definiera vad omställning betyder och hur medlen ska användas.

Vad betyder omställning för dig?

Vi har ställt den frågan till vår styrelse, VD, rådgivare, konsulter, föreläsare och sist men inte minst till medarbetare och chefer från de statliga myndigheterna. Ta del av deras svar! 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp