Polismyndigheten fångar utvecklingsbehov i nytt avtal

Polismyndigheten avsätter under 2018 drygt 30 miljoner kronor av lokala omställningsmedel till utvecklingsprojekt på region- och avdelningsnivå.

Polismyndighetens nya avtal

Sedan januari 2018 har Polismyndigheten ett nytt avtal om lokala omställningsmedel. Uppföljningen av det första avtalet gjordes bland annat genom dialoger med arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarorganisationer inom respektive region och avdelning. Dialogerna resulterade i en breddning av tidigare avtal samt avsättning av medel till utvecklingsprojekt.

Drygt 30 miljoner kronor har avsatts till utvecklingsprojekt. Projekten ska främja både verksamhetens och medarbetarnas utveckling. De projekt som har en tydlig koppling till Polismyndighetens långsiktiga mål och strategier ska prioriteras.

De långsiktiga målen och strategierna omfattar följande områden:

  • Trygghet i lokalsamhället
  • Utredningsresultat
  • Kompetensförsörjning
  • Motivation och delaktighet 
  • Ekonomi

Ökat regionalt inflytande

Varje region och avdelning har fått en viss summa avsatta till utvecklingsprojekt. Storleken på summan beror på antalet anställda. Projekten tas fram av regionerna och avdelningarna i samsyn med de regionala arbetstagarorganisationerna. Projekten skickas därefter till samordnaren för godkännande efter att nationella arbetstagarorganisationerna lämnat eventuella synpunkter.

- Den här satsningen är jättespännande, och arbetet är redan i full gång. Flera regioner och avdelningar genomför sina projekt just nu, medan andra arbetar fram sina projektansökningar. Parterna ser det som en försöksverksamhet och kommer i slutet av 2018 utvärdera satsningen på utvecklingsmedel för att se om det blir en fortsättning nästa år, berättar Cecilia Stålhammar, samordnare lokala omställningsmedel.

Text: Ylva Disheden, områdesansvarig lokala omställningsmedel

Foto: Polismyndigheten