Bild på Niklas Lamberg

Trafikverket - Strategisk satsning gav goda resultat

Historiskt stora satsningar inom infrastruktur tillsammans med krav på hållbara transporter ökar efterfrågan på ny kompetens inom området. På Trafikverket arbetar man strategiskt med sin kompetensförsörjning både på kort och lång sikt, berättar HR-direktör Niclas Lamberg.

Hösten 2021 lade Trafikverket fram ett förslag till ny nationell plan för landets infrastruktur, som gäller från 2022 till 2033. Planen innehåller bland annat stora satsningar på järnvägen, särskilt i norr, och omfattar nästan 800 miljarder kronor. Beslut om planen fattas av riksdagen senare i år.

Tillgången till rätt kompetens kommer att vara en kritisk faktor när dessa satsningar ska genomföras. Särskilt som infrastrukturbranschen genomgår en omställning med en hög grad av digitalisering, automatisering och elektrifiering.

–Vi behöver hamna rätt med utbud och efterfrågan vad gäller kompetensförsörjningen. Därför har vi föreslagit regeringen att det inrättas ett nationellt råd med företrädare från branschen som kan hjälpa till med att kartlägga behoven. Ett sådant råd finns till exempel inom vårdsektorn, säger Niclas Lamberg.

Myndigheter och företag inom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart brottas nämligen med svårigheter att hitta rätt kompetens. En utmaning är just utbildningssystemet där det har varit svårt att få en balans mellan utbildningsplatser och antal sökanden. Bristande attraktivitet för branschen är en annan orsak.

–Under ett antal år gjorde vi en tillväxtresa och gick från cirka 6 500 till 10 000 medarbetare, och rekryterade ett par tusen personer om året. En viktig del i vårt arbete har varit att öka kännedomen om branschen. Alla vet förstås att det finns järnväg och tåg. Däremot är det inte tillräckligt välkänt vilka roller och vilken karriär man kan göra inom branschen, säger Niclas Lamberg.

Exempel på kampanjer för att öka kännedomen är anpassad information till vissa målgrupper som studie- och yrkesvägledare eller till en viss bransch som telekom. Ett annat sätt att stärka bilden av Trafikverket som en attraktiv arbetsgivare är att man föreläser på lärosäten som KTH. Trafikverket är även mycket aktivt i sociala medier som Linkedin, där man bland annat lyfter fram medarbetare i korta videofilmer.

– Grunden för arbetet har varit vår strategiska kompetensförsörjningsplan som vi på HR har drivit och som sätter fokus på de viktigaste förflyttningarna som vi måste göra för att nå våra mål. Det gör också att vi kopplar kompetensförsörjningen till Trafikverkets verksamhetsutveckling. I dag ser vi frukterna av det målmedvetna arbetet.

Konkreta resultat är att Trafikverket centralt har hanterat hela 25 000 ansökningar de senaste åren. 2021 fick också rekryteringschefen Emil Adén ett hederspris inom Employer Branding av Universum Awards. Samtidigt blev Trafikverket årets företag inom samma kategori.

–Jag vill verkligen lyfta fram Emil som tillsammans med sitt team har arbetat mycket målinriktat med vårt arbetsgivarerbjudande. Det är roligt att det uppmärksammas även av andra, säger Niclas Lamberg.

Kommande år ligger mer fokus på att kompetensutveckla och behålla befintliga medarbetare. Samtidigt som Trafikverket också startar ett nytt traineeprogram som fokuserar på behovet av att stärka kompetensen inom digitalisering, vilket är ett prioriterat område i kompetensförsörjningsplanen.

–Kompetensförsörjning innebär alla åtgärder som görs över tid för att en organisation ska ha den kompetens som behövs för att kunna leverera på sitt uppdrag. Det handlar dels om kompetensutveckling av befintlig personal, dels om nyrekryteringar och om hur man använder konsulter, säger Niclas Lamberg.

Vad gäller målen om att utveckla och behålla befintlig personal vill han att lokala omställningsmedel (LOM) ska spela en större roll i framtiden. I dag har arbetsgivare och fackliga representanter tillsammans kommit överens om formerna för det arbetet. Det har skapats en partsgemensam grupp som ska bedöma ansökningar från organisationen.

–Vi har en väldigt bra samsyn med fackliga representanter. Nu finns en person på halvtid, som bekostas av LOM, som ska arbeta med att öka kännedomen och se till att medlen används i större omfattning. Jag har stora förhoppningar på att vi ska bli markant bättre på att nyttja våra lokala omställningsmedel, säger Niclas Lamberg.

En annan utmaning med kompetensförsörjningen på en myndighet som Trafikverket är att uppdraget är så långsiktigt, till exempel har infrastruktursatsningar oftast ett tioårsperspektiv.

–Det gäller att kunna hantera flera olika perspektiv samtidigt som många utmaningar måste hanteras här och nu. Vår nya strategi, HR 2025, har för första gången ett sexårigt perspektiv för att vi ska jobba mer långsiktigt. säger Niclas Lamberg och tillägger att en god omvärldsbevakning är en viktig del av långsiktigheten.

–Det handlar om att ha väldigt många olika kontaktytor och nätverk för att veta vad olika företag och myndigheter pratar om. Jag deltar i många olika forum för att se vilka frågor som är aktuella. Trafikverket som myndighet är också med i många olika sammanhang, utbyten och diskussioner. Därför har vi goda förutsättningar för att veta vad som händer både i Sverige och internationellt.

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                           Carina Järvenhag