Labbet

Innovation

Innovation kan beskrivas som förmågan att tänka och göra nytt – talangen för att tänka utanför boxen. Människans historia handlar till stor del om förmågan till nya tankar, idéer och till teknisk utveckling. Varför är vissa organisationer bättre än andra på att tänka nytt – och vilka innovationer behövs för att möta framtidens utmaningar?

Många arbetsplatser är bra på att ta till sig tekniska innovationer och på att snabbt ställa om för att möta konkurrens utifrån. Attityder och värderingar på arbetsplatsen däremot är ofta svårare att hantera eftersom de kan vara djupt rotade hos medarbetarna och i det omgivande samhället.

Uppfattningar om varför och hur saker ska göras och vem, kan sätta sig i väggarna. Arbetsplatsens innovationsförmåga är beroende av en tillåtande kultur som uppmuntrar medarbetarna att testa, göra fel, lära av misstagen och försöka igen. Men också av en fysisk miljö som stimulerar nytänkande. Vi kommer att behöva vidga vår syn på innovation på våra arbetsplatser och lära oss hur ett systematiskt innovationsarbete kan organiseras, utvärderas och förstärkas.

Innovation är ett brett begrepp med olika innebörd. Men innovation är alltid resultatet av en utvecklingsprocess. Det kan vara medvetet arbete eller av en ren tillfällighet. I vissa fall är innovationen en helt ny idé som förändrar i grunden, ibland är den en enkel lösning på ett upplevt vardagsproblem