Kvinna håller i en prototyp av en hjärna

Personer som forskar eller har disputerat

Alla Personer med forskarbakgrund har en generell kompetens som innebär en vana att arbeta i projektform, analysera och lösa avancerade problem utifrån ett vetenskapligt perspektiv. De är vana att arbeta såväl självständigt som i grupp, har en tränad kommunikativ förmåga både i skriftlig dokumentation och att hålla presentationer med pedagogisk skicklighet. Nedan är ett axplock av de personer som finns i vårt register just nu.

Forskare och lärare inom konst och humniora, Stockholm/Västra Götaland

Jag håller i en doktorandutbildning i Konst Forskning och är dessutom utbildad i konsthistoria, bildkonst och visuell kommunikation. Som erfarenhet, hittills har jag forskat kring olika aspekter av konst, särskilt offentlig konst, och har undervisat inom konst och arkitektur hisoria samt engelska som främmande språk. Mina huvudsakliga intressen rör bebyggda miljön, konst i Konst i offentliga rum, och visuell och digital antropologi.

Forskare samhällsvetenskap, Stockholm

Disputerade den 9/9- 22 med min avhandling i kulturgeografi som fokuserar på kommunal markpolitik i Sverige och hur den påverkar bostadsbyggandet. Avhandlingen analyserar markpolitik på både nationell och kommunal nivå samt vad hur den påverkats av både juridiska förändringar och ekonomiska subventioner eller skattelättnader. Jag har även undervisningserfarenhet och har under doktorandtiden deltagit i kvalitets- och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. 

Docent i Immunologi, Stockholm/Uppsala

Lång erfarenhet som forskargruppledare och docent i immunologi. Ledande och organiserande roll i flera stora internationella projekt med fokus på utvärdering av biologiska läkemedel och immunogenicitet (anti-läkemedels antikroppar). Ordförande, organisatör av konferenser och inbjuden föreläsare internationellt.

Forskare life-science/molekylärbiologi, Stockholm/Uppsala

Drygt 15-årigt erfarenhet inom forskning i life-science/molekylärbiologi på olika universiteter i Tyskland och på Uppsala Universitet. Jag var del av forskningsprojekt i grundläggande forskning samt medicinsk relevant forskning på t.ex. diabetes, njursjukdom, järnhomeostas och inflammation. I mina olika projekt har jag varit drivande och bidragit med etablering av nya metoder och utvecklingsarbete. Genom att ha bytt forskningsområde och forskningrupp flera gånger är jag van att lära mig nya kunskaper, ta mig an nya project och att blir en aktiv del i en grupp. Jag har jobbat som handledare till studenter, en doktorand och tekniska assistenter så jag kan ta ledarrollen lika bra som jag kan ta en specifik roll i en grupp. Jag kan använda många molekylärbiologiska metoder, odla cellkultur samt bananflugor, zebrafisk och möss. Jag har bra datakunskaper som inkluderar programmering i R och python. Delvis har jag undervisat mycket och är en erfaren kommunikatör.

Doktorand/adjunkt kommunikation, Stokholm/Skåne

Har jobbat som doktorand inom communication for development. I mitt arbete har jag undervisat på magisternivå inom ämnena kultur, medier, och samhällsinriktade kurser. I arbetet har jag också handlett examensarbete för studenter på magisternivå. Samt har jag haft uppdrag att jobba som representant för doktorander i vår egen kår i flera år. Har magisterexamen i Communication for Development och Engelska.

Dr.ex. i biologi med specialisering i ekologi, Stockholm/Uppsala

Motiverad ekologiforskare med med en passion för biologisk mångfald, naturvårdsvetenskap och samhällsekologi. Fem år som forskare, ingått såsom framskriden analys och utvärdering med avancerade kunskaper i R, planera och genomföra observationsfältstudier. Jag är intresserad av statistik och att använda moderna verktyg för att undersöka interaktioner.

Doktor i Medicin, Stockholm

Jag är en neuroforskare med en stark bakgrund i flera biologi- och medicinska fält. Jag gillar att planera och utföra project och hitta kreatva lösningar tilll utmaningar ensam eller i grupp med mycket goda kommunikatonsfärdigheter. Min tidigare forskning har gett mig ett starkt projektledarskap, erfarenhet inom djurförsök på mus och råtta inom medicinsk forskning samt en bred bakgrund i diverse analytiska statistiska metoder.

Dr i analytisk kemi, Sunsdvall

Disputerad forskare inom kemi med erfarenhet från både statlig  och privat verksamhet. Sysslat mycket med praktiskt, laborativt arbete, men även med mer administrativa uppgifter, som skrivande av vetenskapliga artiklar, rapporter och projektansökningar.  Har ett utmärkt ordningssinne och känsla för detaljer. Har erfarenhet av att administrera hemsidor, både egen och arbetsgivarens (Mittuniversitetet).

Filosofie doktor i arabiska med litteraturvetenskaplig inriktn., Göteborg

Filosofie doktor i arabiska med litteraturvetenskaplig inriktning med ytterligare utbildning och träning inom pedagogik, uttryckande konstfacilitering, retorik, kommunikation, coaching och projektledning. Mångårig erfarenhet av forskning och akademiskt skrivande.

PhD Molekylär empidemologi, Stockholm

Lång och bred erfarenhet inom statistik och data analys och maskininlärning. Programmering i Python/Streamlit/Dash, Javascript/React, HTML, CSS. Utvecklade flera web-baserade applikationer for data analys och data visualizeringar för Karolinska Institutet, APREA Therapeutics och för Technigo och NOD bootcamps under utbildningsprocessen. Erfarenhet från IT konsult arbete (Python, data science): 3 år. Strategisk rådgivare för läkemedel bolag (APREA Therapeutics): 20 år. MD PhD kvalifikation, flera års forskning och undervisning på docent nivå på Karolinska Institutet i molekylär epidemiologi och anti-cancer läkemedel utveckling. Grundare av APREA Therapeutics, NASDAQ listat bolag. 

PhD in biomedicine, Västra Götaland

Nyligen disputerad från Karolinska Institutet inom området onkologi och immunologi. Arbetsuppgifter omfattade projektledning för att leverera resultat enligt tidplanering, budgetplanering, statistisk och kvantativ analys samt skriftlig och muntlig presentationsförmåga. Har lång erfarenhet av att arbeta i internationella och krossfunktionella miljöer. Byggt och underhållit nationella och internationella samarbeten med bl.a. Lunds universitet eller Rockefeller University. Grundläggande kunskap om artificiell intelligens och utveckling av mjukvarulösningar för genetisk rådgivning genom praktik på ett AI-centrerat start-up företag.

Doctor of Philosophy with degree in medical science, Malmö

Flera år som forskare, projektledare och lärare inom biomedicinsk vetenskap där en del administrativt och koordinering av projekt ingått. Jag har stor erfarenhet inom cellbaserade och molekylärbiologiska metoder, men även erfarenhet inom statistiska utvärderingar och beräkningar.

Filosofie doktor i biologi, Uppsala

Biolog och docent med 20 års erfarenhet av forskning inom evolutionär och medicinsk genetik och bioinformatik. Ledare för forskningsgrupp med tillhörande personal- och budgetansvar, samt projektledning. Erfaren universitetslärare med stor vana av att förmedla forskningsresultat till allmänheten.

Docent i arkeologi/Fil. Dr i arkeologi, Stockholm

Lång och bred erfarenhet av forskning, utbildning och administration vid universitet och myndigheter med inriktning mot arkeologi, museer och kulturarv. Har initierat och koordinerat verksamhet inom forskning och utbildning, haft ledningsuppdrag och varit projektledare för flera stora forskningsprojekt. En erfaren kommunikatör och föreläsare.

Doctor of Philosophy (PhD) Medical Science, Stockholm

Jag har nästan +10 års laboratoriebaserad forskningserfarenhet inom biomedicin/molekylärbiologi i Sverige. Jag har kunskap inom olika metoder, såsom cellodling, blodgrupps- och provtagning, transfektion/transformation, kloning, PCR, RT-PCR, qPCR, Agaros gelelektrofores, SDS-PAGE/Western blot, enzymatisk analys (ELISA), fluorescensmikroskopi, konfokalmikroskopi, avbildning och analys samt olika djurmodeller. Jag har genomgått djurexperimentell forskningskurs enligt EU samt kurs i etik och den svenska lagstiftningen. Jag har också erfarenhet inom mikrodialysstudie med patienter, Bradford proteinkvantifiering och Flödescytometri med olika statistiska dataanalyser.

Fil.Dr inom management och ledarskap, Göteborg

Disputerad forskare inom management och ledarskap. Bred kunskap och erfarenhet inom chef- och ledarskapsutveckling, förändringsledarskap, verksamhetsutveckling, strategiimplementering samt hälsa och säkerhet.

Fil. Doktor, PhD. Informatik, Umeå

Mina kompetensområden gällande teknik sträcker sig från praktiska lösningar kring hårdvara och mjukvara, till teoretiska och analytiska frågeställningar inom det informationsvetenskapliga forskningsfältet. Med examina inom både Systemvetenskap och IT-Management, tillsammans med min forskning gällande digital transformation inom organisationer så har jag en bred akademisk profil, som jag nu söker att omsätta till praktiken.

Doktorand företagsekonomi, Uppsala

Bred erfarenhet av undervisning och forskning inom företagsekonomi, bland annat inom redovisning, kalkylering, marknadsföring, internationell företagande och entreprenörskap

Doktorsexamen i flytande mekanik, Västerås/Borlänge

Jag är en hängiven maskiningenjör med arbetslivserfarenhet inom branschen, både praktisk- och akademisk. Min bakgrund inkluderar värdefull kompetens inom fluidmekanik, termodynamik, hydraulik, mätningstekniker, lasermätning, analys, forskning och utveckling, laboratorie-arbete, installation och produktion. Mina erfarenheter vill jag använda inom en forsknings- och utvecklingsavdelning i industrin/myndigheter.

Doktorsexamen i utbildningssociologi, Stockholm/Uppsala/Södermanland

Filosofie doktor med tio års erfarenhet av forskning inom utbildnings-, kultur- och vetenskapssociologi. Mitt tidigare arbete som forskare har gett mig en mångsidig kompetens, av värde i många olika yrkesroller. Mina främsta egenskaper är min analytiska och språkliga förmåga, filosofiska och historiska bildning, mina kunskaper inom både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder – inte minst förmågan att förena olika typer av angreppssätt – samt min vana att ställa höga krav på det arbete jag utför.

Forskare inom medeltida idéhistoria och historia, Värmland, ortsoberoende

Forskare inom medeltida idéhistoria och historia med stor erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt och med många olika språk. Har erfarenhet av arbete med översättning av texter på latin och walesiska. Har arbetat administrativt på universitetet och dessutom undervisat i latin och grekiska på universitetet och i svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Van föreläsare samt har stor erfarenhet av att arbeta med stora textmassor, både med avseende på skrivande, analys och korrektur.

Doktorsexamen Fysik, inriktn. Astrofysik, Stockholm
Har ägnat huvuddelen av min forskarkarriär åt beräkningsastrofysik. God vana vid att använda stora beräkningskluster, t.ex. "Beskow" vid Parallelldatorcentrum (PDC) på KTH, för att utföra parallelliserade höprestandaberäkningar. Utmärkta kunskaper i tillämpad matematik inom fysikområdet. Mångårig erfarenhet av matematiska modeller och analys. Mycket stor erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar, rapporter och viss erfarenhet av teknisk dokumentation. Stor erfarenhet av att ge föredrag vid internationella konferenser och forskningsseminarier. Även erfarenhet av akademisk undervisning och handledning.