Omlokalisering

I omställningsavtalet framgår att "En arbetstagare som är arbetsskyldig på en ny ort i samband med en omlokalisering men som väljer att inte följa med och därför säger upp dig själv, omfattas av avtalet. Detta förutsätter att arbetstagarens anställning-/ar hos en funktionell arbetsgivare, som omfattas av detta avtal, har varat i en följd under sammanlagt minst ett år."

Här nedan kan du läsa om det stöd du kan få av oss på Trygghetsstiftelsen om du är anställd på en myndighet där hela eller delar av myndigheten ska omlokaliseras. 

Jobbsökaraktiviteter och individuellt stöd

Trygghetsstiftelsen stödjer dig i ditt arbete att hitta ett nytt jobb, starta egen verksamhet eller annan sysselsättning.

Så snart din arbetsgivare har skickat en anmälan till Trygghetsstiftelsen om att din anställning kommer att upphöra kan vi boka tid för ett möte. Du får träffa en av Trygghetsstiftelsens rådgivare på ett planeringssamtal. På planeringssamtalet identifierar ni tillsammans ditt nuläge och dina tankar om framtiden. Ni diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stödja dig på bästa sätt för att öka dina möjligheter på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb. Trygghetsstiftelsen erbjuder bland annat jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning och rekryteringsservice, allt med syfte att stödja ett snabbt återinträde på arbetsmarknaden. Det kan även finnas möjlighet till annat individuellt stöd så som praktik och utbildning.

Ekonomisk förstärkning

När du får nytt jobb

Om du får en ny anställning med lägre lön än vad du hade i din gamla anställning kan du få inkomstförstärkning i 780 dagar.

Inkomstförstärkningen motsvarar 100 procent av mellanskillnaden mellan dessa två löner, dock högst 30 procent beräknat på lönen i den gamla anställningen. Frånvarodagar på grund av karensdagar, föräldraledighet och tjänstledighet ger inte rätt till ersättning i inkomstförsäkringen.

Om du blir arbetslös

Du som har a-kassa har rätt till 300 dagar med a-kasseförstärkning. Har du barn under 18 år när den 301:a ersättningsdagen infaller så har du rätt till ytterligare 150 ersättningsdagar.

A-kassan har ett maxtak på 910 kr per dag. Om din fastställda månadsinkomst överstiger 25 025 kronor kan du ansöka om a-kasseförstärkning hos Trygghetsstiftelsen. A-kasseförstärkningen ger dig en utfyllnad ovanpå a-kassan som gör att du kommer upp i en ersättning som motsvarar 80 procent dag 1-200 och 70 procent dag 201-300 av din arbetsinkomst som är fastställd av a-kassan. Tänk på att a-kassetaket förändras under perioden. Under dag 101-200 kan du få a-kasseförstärkning om din fastställda lön är högre än 20 900 kronor.

Du kan ansöka om a-kasseförstärkning hos Trygghetsstiftelsen så fort du är beviljad a-kassa och du har rätt till a-kasseförstärkning så länge du har a-kassa.
A-kasseförstärkning kan beviljas oberoende om du uppbär a-kassa på heltid eller deltid.

Räkneexempel om du har en fastställd månadslön på 33 000 kronor:

80% x 33 000 kr = 26 400 kr

26 400 kr / 22 dagar = 1 200 kr per dag

A-kasseförstärkningen blir 1 200 - 910 =  290kr

Villkor för ekonomisk förstärkning

Du som har fyllt 65 år har inte längre rätt till ekonomisk förstärkning, men du har rätt till individuellt stöd ända fram till den månad du fyller 67 år.

Du är skyldig att meddela oss om förändringar som påverkar dina förmåner för att undvika att bli återbetalningsskyldig.

Uppsägningstid

För dig som blir uppsagd på grund av arbetsbrist

När du sägs upp på grund av arbetsbrist i samband med omlokalisering får du en längre uppsägningstid genom avtal om omställning än den som följer av lagen om anställningsskydd (LAS) eller centralt kollektivavtal. Den totala uppsägningstiden kan uppgå till max tolv månader.

För dig som säger upp dig själv

En arbetstagare som är arbetsskyldig på ny ort i samband med en omlokalisering, men som väljer att inte följa med och därmed säger upp sig själv omfattas av avtal om omställning. Uppsägningstiden är då en till två månader enligt villkorsavtalet. 

Efterskydd

Efterskydd ger dig rätt att komma tillbaka in i avtalet. Efterskyddet gäller i 18 månader efter din sista arbetsdag hos din statliga arbetsgivare. Det betyder att om du blir uppsagd från ett nytt jobb under den perioden och det saknas omställningsavtal hos den nya arbetsgivaren så får du komma tillbaka in i avtalet.

Du har även rätt att komma tillbaka in i avtalet om du behöver avsluta en egen näringsverksamhet som du har startat med hjälp av Trygghetsstiftelsen.

Du har rätt till stöd i fem år från den dagen du kom in i avtalet första gången.

Tjänstledighet under uppsägningen

För att du så snabbt som möjligt ska kunna hitta en ny sysselsättning har du rätt att vara tjänstledig utan löneavdrag för att genomföra de omställningsaktiviteter du planerar och dokumenterar tillsammans med Trygghetsstiftelsen. Du måste informera din arbetsgivare om planeringen och de förändringar som sker.

Det är din arbetsgivare som beslutar om din tjänstledighet utöver den tjänstledighet som är en följd av de åtgärder som du genomför inom ramen för Trygghetsstiftelsens verksamhet.

Om du får lön för att till exempel pröva annat arbete under din tjänstledighetstid ska den avräknas från uppsägningslönen.

Företagshälsovård

Du har rätt till företagshälsovård fram till din sista arbetsdag. Därefter har du rätt att slutföra påbörjade insatser som arbetsgivaren redan har betalat.

Särskild pensionsersättning

Det här gäller endast för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Om det finns särskilda skäl kan du beviljas pensionsersättning om du har sagts upp på grund av arbetsbrist. Förutsättningen är att du:

  • har fyllt 62 år,
  • har varit anställd hos den funktionella arbetsgivaren i sju år i följd,
  • har lämnat din anställning vid tidigast 57 års ålder,
  • inte längre är berättigad ersättning från a-kassa och
  • har varit aktivt arbetssökande.

Det är Omställningsnämnden som prövar om det finns särskilda skäl. Arbetsgivaren beslutar om beräkning och utbetalning av särskild pensionsersättning.

Omställningsnämnden kan utan hinder pröva om det finns synnerliga skäl för att bevilja särskild pensionsersättning för dig om du har lämnat din anställning vid tidigast 56 års ålder. Särskild pensionsersättning betalas ut till 65 års ålder.

Se filmen som visar vilket stöd du kan få av oss

Länkar

Mer information

När du har allmänna frågor om omställningsavtalet: info@tsn.se

När du har frågor om ekonomisk förstärkning och utbetalningar: utbetalningar@tsn.se

Vi kan informera på arbetsplatsen

Vårt stöd kan påbörjas när uppsägningstiden träder i kraft. Vi kan komma till myndigheten och informera om avtal om omställning efter att regeringen har fattat beslut om att myndigheten eller delar av myndigheten ska omlokaliseras. En rådgivare från Trygghetsstiftelsen kommer då gärna ut på myndigheten och informerar och svarar på de berördas frågor om avtalet och om det stöd som stiftelsen kan ge.