Anställningsintervjun

Före intervjun

Det är viktigt att förbereda sig inför intervjun. Läs på om företaget, det kan du göra via deras webbplats, årsredovisning, rapporter och artiklar. Genom att googla på företaget hittar du snabbt viktig information. Ta reda på så mycket du kan om tjänsten, organisationens värderingar och verksamhet.

Eventuellt kan det vara aktuellt att kontakta företaget före intervjun om du har specifika frågor att ställa via telefon.

Tänk igenom vad du vill förmedla vid intervjun – det vill säga hur vill du bli uppfattad.

Är det något du ska ha med dig – t ex kontaktuppgifter till referenser eller kopior på betyg/intyg/arbetsprover?

Försök få en känsla för klädkoden på företaget, för att känna dig så ”rätt klädd” som möjligt vid intervjutillfället. Givetvis ska du inte helt ge avkall på din egen stil, men för att inte ge ett allt för avvikande intryck vid intervjun, kan det vara av värde att ha tänkt till kring detta i förväg.

Olika intervjumetoder

Det finns flera olika intervjumetoder. Den vanligaste formen är den traditionella intervjun som oftast genomförs av en chef eller personalavdelning. Den är friare i formen, men i den använder man oftast de standardfrågor du hittar nedan.

En strukturerad intervju har en i förväg upplagd struktur av frågor. Upplägget kan i sig liknas vid en enkät, med den skillnaden att det är intervjuaren som fyller i de svar du som kandidat ger. Det kan förekomma att chefen eller personalavdelningen använder denna metod, men det är mycket vanligare hos rekryteringsfirmor.

En kompetensbaserad intervju är delvis strukturerad och syftar till att utvärdera en kandidats förmåga i relation till ett antal specifika kompetensområden som är relevanta för tjänsten. Du kommer i förväg inte veta vilken av dessa metoder den som intervjuar kommer att använda. Men om du förbereder dig genom att noga gå igenom vilka kompetenser som företaget efterfrågar och hur du matchar de kraven så kommer du lyckas bättre oavsett vilken metod som används. Glöm inte bort att beskriva de generella kunskaper och färdigheter du fått under dina studier och som kan omfatta allt ifrån att leda projekt, söka i databaser, arbeta självständigt eller i grupp, självständigt lösa komplexa problem, kritiskt granska omfattande material, kommunicera på engelska eller annat främmande språk, kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt, pedagogisk erfarenhet.

Vanliga intervjufrågor

Tänk även igenom de frågor som brukar ställas under en intervju. Här hittar du en lista på de vanligaste intervjufrågorna, inklusive en kommentar som visar vad arbetsgivaren brukar vara ute efter.

Berätta lite om dig själv
Det här är en väldigt öppen fråga som är vanlig i början av intervjun. Det kan vara värt att ställa en motfråga för att höra vad intervjuaren vill att du ska börja berätta om. Lyft fram det som är mest relevant i relation till den tjänst du söker.

Vad vet du om vårt företag/organisation?
Här ska du visa att du har läst på om företaget, det ger ett gott intryck och visar att du verkligen är intresserad av jobbet. Undvik dock att vara alltför smickrande eller inställsam.

Varför har du sökt tjänsten? Varför vill du arbeta här?
Detta är en mycket vanlig fråga, så här är det bra att ha förberett sig. Man vill veta vilka dina egna drivkrafter är och vilka starka sidor du har som kan passa in på just denna tjänst.

Varför ska vi anställa just dig? Vad kan just du tillföra vår organisation?
Var inte för blygsam och inte heller skrytsam, ge ett rakt svar på denna fråga. Det gör du bäst genom att ge exempel på konkreta resultat från tidigare anställningar.

Vad är viktigast för dig i ditt arbete?
Här är det viktigt att du har läst igenom kravprofilen för tjänsten och gärna tagit reda på så mycket som möjligt i förväg om organisationen, eftersom du annars riskerar att säga helt fel saker. Om du själv uttrycker att du är ute efter trygghet/kontinuitet och organisationen präglas av ständig förändring blir det inte bra.

Vilka är dina drivkrafter? Vad motiverar dig?
Man vill veta om det är just detta jobb du söker eller om du svävar ut och börjar prata om andra saker utanför tjänsten – till exempel möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar internt. Så tänk på vilket jobb du har sökt när du svarar.

Hur tror du att dina arbetskamrater/din chef skulle beskriva dig?
Troligen blir det samma svar här som om du själv skulle beskriva dig, det är bara ett sätt att få det att verka lite mer objektivt. En följdfråga du kan få kan vara ”Och hur skulle du själv beskriva dig?” Tänk på att återigen säga saker som är relevanta för tjänsten.

När kan du börja arbeta hos oss?
Tänk igenom detta före intervjun, det visar på intresse och engagemang från din sida.

Hur reagerar du inför förändringar?
Man vill försöka ta reda på din anpassningsförmåga.

Vad har du för löneanspråk?
Ha ett svar på denna fråga och säg inte bara ”det har jag inte funderat på". Var därför förberedd genom att kolla upp lönenivåer för branschen och ditt yrke, tala med ditt fackförbund och fundera igenom skäl till dina löneanspråk. Ställ gärna frågan till arbetsgivaren kring vilka övriga förmåner som finns hos dem, eftersom det är en del av det totala erbjudandet till dig. Om du är osäker på lönenivån, kan du be att få en indikation om lönespannet för tjänsten.

Har du arbetat med någon som varit besvärlig? Har du haft en besvärlig chef?
Man vill veta hur du uppfattar din omgivning. Har du tendens att hamna i konflikt med andra? Kanske är det du som är besvärlig om du ofta upplever andra som besvärliga?

Hur hanterar du konflikter?
Man vill ta reda på om du undviker konflikter eller om du inte drar dig för att stå för dina åsikter. Om arbetsgivaren uppfattar detta positivt eller negativt är förstås svårt att veta.

Vad trivdes du bäst/sämst med i ditt senaste jobb?
Detta kan ge en hint om dina preferenser, så tänk till kring denna fråga med fokus på relevanta arbetsuppgifter i förhållande till den sökta tjänsten.

Hur länge har du varit arbetslös?
Man vill veta om du ”bara” varit arbetslös eller faktiskt utnyttjat tiden till att kompetensutveckla dig, aktivt jobbsökande eller någon annan relevant sysselsättning. Gå inte i försvarsställning!

Vilka är dina negativa egenskaper/utvecklingsområden?
Här vill man veta vad du själv först tänker på – dra inte till med en klyscha t ex – ”jag har svårt att säga nej och tar gärna på mig för mycket arbete”. Man vill som arbetsgivare veta om du har tänkt till kring ditt eget utvecklingsbehov och om du aktivt har tagit tag i detta. Beskriv hur du kompenserar för dina utvecklingsområden.

Hur ser du på din framtida utveckling? Vad gör du om fem år?
Här är man bl a intresserad av att höra om det verkligen är denna tjänst du söker eller om det bara är en språngbräda till något annat. Man vill ta reda på hur dina ambitioner ser ut framöver. I vissa fall kan det vara positivt att uttrycka att man vill ha ständig utveckling, men ibland kan detta uppfattas negativt av arbetsgivaren om de främst söker efter en kontinuitet på denna tjänst. Här får man helt enkelt försöka att känna in situationen och läsa av arbetsgivarens signaler så gott man kan. Tänk på att svara utifrån den tjänst du faktiskt söker så att du inte svävar ut för mycket.

Hur ser din privata situation ut? Har du familj?
Rent generellt är detta något som man som intervjuare ska vara försiktig med att ställa frågor kring, för detta kan uppfattas som för privat och inte relevant för tjänsten man söker. Var så kortfattad som du vill i dessa frågor och säg bara det du själv tycker att du vill berätta. Om arbetsgivaren är ute efter att ta reda på om du har småbarn som kan bli sjuka eller om du planerar att vara föräldraledig eller liknande så är han/hon ute på hal is.

Exempel på tester

  • Färdighetstester används till exempel för att testa vilken språkfärdighet du har eller vilka datakunskaper du besitter.
  • Personlighetsformulär (självskattning och så vidare) undersöker dina egna preferenser och vilka styrkor respektive svagheter just din personlighetstyp kan ha.
  • Assessment-tester kan exempelvis vara en så kallad inkorgsövning, där du får prioritera bland en större mängd arbetsuppgifter.

Under intervjun

Var ute i tid till intervjun, så att du inte kommer med andan i halsen eller kanske rent av för sent. Skulle du mot förmodan bli sen, så meddela den du ska träffa detta!

Under intervjun är det viktigt att tänka på att de du träffar kan ha väldigt olika erfarenhet av rekrytering och intervjuer och därmed ha olika förhållningssätt. Om det är flera deltagare från arbetsgivaren med på intervjun, tänk på att titta på och prata till alla - ge alla samma uppmärksamhet.

Lyssna aktivt och ställ frågor, visa dig intresserad av tjänsten och av företaget. Berätta gärna om dina resultat i tidigare tjänster. Däremot ska du vara försiktig med att prata om eventuella problem du upplevt på tidigare arbetsplatser. Var ärlig, men har du saker med dig i bagaget som du tror kan uppfattas negativt av arbetsgivaren, är det viktigt att du har tänkt igenom hur du i så fall ska beskriva detta vid en intervju.

Tänk på att du inte ska ta över samtalet, det är arbetsgivaren som ska leda samtalet framåt.

Undersökningar visar att arbetsgivare i större utsträckning väger in personliga egenskaper, värderingar och attityder då de bedömer en kandidat till en tjänst och bedömer hur väl kandidaten passar in i deras företagskultur.

Det är alltid positivt att vara angelägen och intresserad under intervjun, det sänder positiva signaler till arbetsgivaren.

Efter intervjun

Skicka en e-post och tacka arbetsgivaren efter intervjun. Du följer upp intervjun på ett bra sätt och visar ditt intresse för tjänsten.

Utvärdera hur du tycker att intervjun gick – vad funkade bra, vad funkade mindre bra och försök hitta ett bättre sätt att hantera samma fråga vid nästa intervju.

Om du lovat återkomma med någon form av information (t ex referenser, betygskopior eller annat), se till att göra det så fort som möjligt, det visar på intresse och engagemang.

Om du inte skulle få jobbet, se till att få med dig information och feedback från arbetsgivaren som du kan dra lärdom av för kommande intervjuer.

Generella tips

  • Ha den sökta tjänsten i åtanke vid alla svar du ger under intervjun.
  • Tänk på att aldrig gå i försvarsställning inför en frågeställning du ställs inför.
  • Genomgående är det viktigt att svara så ärligt man kan, för i det långa loppet lönar detta sig förmodligen både för arbetsgivaren och för dig själv.