Personuppgiftslagen

Trygghetsstiftelsens behandling av personuppgifter

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut från en statlig arbetsgivare och uppfyller villkoren för avtal om omställning eller  trygghetsavtalet anmäler din arbetsgivare dig till Trygghetsstiftelsen. Det innebär att vi kommer att registrera dig i vårt datasystem.

Behandling av datauppgifter

Trygghetsstiftelsens ändamål för att behandla datauppgifter är se till att dina rättigheter enligt omställnings- eller trygghetsavtalet ska kunna fullgöras. Uppgifterna sparas endast så länge som personuppgifterna är relevanta för detta syfte.

Vår policy är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vidare att uppgifterna är riktiga och relevanta och att personuppgifterna ska behandlas korrekt och i enlighet med god sed enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Om du träffar en coach eller kursledare via Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen anlitar externa handledare och lärare som genomför jobbsökaraktiviteter på uppdragsbasis.

Uppdragstagaren kommer att rapportera om du har uppnått dina mål enligt jobbsökarplanen till rådgivaren på Trygghetsstiftelsen och vilka insatser som rekommenderas ifall målen inte är uppnådda. Detta för att rådgivaren ska kunna fatta beslut om ytterligare stöd utifrån dina behov.

Uppdragstagaren förbinder sig enligt avtal att inte sprida information om Trygghetsstiftelsens kunder (arbetssökande) som kommit dem till kännedom via uppdraget. Sekretessförbindelsen gäller även efter uppdragets slutförande.

A-kasseförstärkning och samtycke

För att kunna ta beslut om utbetalning av a-kasseförstärkning behöver Trygghetsstiftelsen uppgifter om antalet utbetalade ersättningsdagar från din a-kassa. Med ditt samtycke kan din a-kassa lämna dessa uppgifter direkt till Trygghetsstiftelsen. Godkännandet innebär att du inte behöver skicka in specifikationer om ersättning från a-kassan inför varje utbetalning. 

Arbetslöshetskassornas hantering och utbetalning av arbetslöshetsersättning utgör myndighetsutövning. All information som ligger som underlag för bedömning av den enskilda personens rätt till ersättning används enligt Lag om arbetslöshetsförsäkring (1997:238). En stor del av uppgifterna omfattas av sekretess enligt Lagom offentlighet och sekretess (2009:400). Sådana uppgifter kan inte lämnas ut till Trygghetsstiftelsen utan ett uttryckligt samtycke från dig.

När du samtycker till behandlingen innebär det att dina personuppgifter får behandlas genom att de överförs från den arbetslöshetskassa som du är medlem i till Trygghetsstiftelsen.Trygghetsstiftelsen kommer att använda uppgifterna för att fastställa och säkerställa din rätt till a-kasseförstärkning.

Följande uppgifter kommer att hämtas om du samtycker:

• Information om utbetalning gjorts under specifik period
• Ersättning från och med visst datum
• Ersättning till och med visst datum
• Tilldelade ersättningsdagar
• Erhållna ersättningsdagar
• Ersättningsdagar kvar
• Antal dagar som ersätts under viss period
• Ersättningsnivån i procent
• Utbetalningsdatum då utbetalning från a-kassan blev tillgänglig för mottagaren
• Skattepliktiga tillägg
• Aktuell inkomst registrerad hos a-kassan
• Datum då aktuell inkomst började gälla

Dina uppgifter får endast inhämtas från a-kassorna under tiden ditt ärende avseende a-kasseförstärkning är aktuellt hos Trygghetsstiftelsen och de sparas bara under tiden som du är eller kan vara aktuell för a-kasseförstärkning hos Trygghetsstiftelsen, eller vad som fordras enligt lag och förordning.

Uppgifterna hanteras i enlighet med de regler Trygghetsstiftelsen i övrigt har meddelat för hantering av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Du har möjlighet att återta ett lämnat samtycke eller att avstå från att ge ett sådant samtycke. Du får då inför varje utbetalningstillfälle manuellt skicka in de uppgifter som behövs för Trygghetsstiftelsens bedömning av nästa utbetalning. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att meddela Trygghetsstiftelsen, antingen genom att mejla till utbetalningar@tsn.se eller genom att skicka brev till: Trygghetsstiftelsen, Box 1145, 111 81 Stockholm.

Forskning

För att kunna utvärdera arbetsmarknadens funktionssätt kan personuppgifter komma att lämnas ut till extern part som vi samarbetar med i forskningssyfte. För forskare gäller särskilda sekretessförbindelser och att inga uppgifter får lämnas vidare eller användas för något annat syfte än det som avtalats.

Registerutdrag

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig är Trygghetsstiftelsen med organisationsnummer 802015-0721.

Vårt personuppgiftsombud är Bengt Gullblom, Trygghetsstiftelsen, Box 1145, 111 81 Stockholm.

Mer information

Personal data

We have registered your details in our computer system because your employer has registered you with us. Trygghetsstiftelsen (The Job Security Foundation) processes personal data in order to ensure that your rights, as contained in the agreement ‘avtal om omställning’ or ‘trygghetsavtalet’, are fulfilled. Your details are only stored for as long as they are needed for this specific purpose. Please read more.