Kvinna håller i en prototyp av en hjärna

Personer som forskar eller har disputerat

Alla Personer med forskarbakgrund har en generell kompetens som innebär en vana att arbeta i projektform, analysera och lösa avancerade problem utifrån ett vetenskapligt perspektiv. De är vana att arbeta såväl självständigt som i grupp, har en tränad kommunikativ förmåga både i skriftlig dokumentation och att hålla presentationer med pedagogisk skicklighet. Nedan är ett axplock av de personer som finns i vår register just nu.

Teknologie doktorsexamen i bioteknologi, Stockholm
Civilingenjör i bioteknik som nyligen disputerat i samma ämne. Hade som doktorand många olika arbetsuppgifter av både praktisk och teoretisk natur. Mycket eget ansvar för att driva arbetet framåt och in i mål. Läser snabbt och trivs med skrivprocesser och korrekturläsning som arbetsuppgift. Goda kunskaper i Microsoft Office och erfarenhet av programmering. Engelska har varit arbetsspråk under lång tid i både tal och skrift.

Teknologie doktor i Byggkonstruktion, Stockholm/Uppsala
20 års erfarenhet av forskning, utvecklingsprojekt, dokumentation, handledning och föreläsande inom byggnadsmaterial, byggkonstruktion och arkitektur. Uppdragen har även omfattat många samarbeten och kontakter med industriföretag, strategisk rådgivning för produktionsutveckling, presentationer i nationella och internationella sammanhang och en stor mängd artiklar och regelbundna uppdrag som skribent.

Doktorsexamen i flytande mekanik, Västerås/Borlänge
Jag är en hängiven maskiningenjör med arbetslivserfarenhet inom branschen, både praktisk- och akademisk. Min bakgrund inkluderar värdefull kompetens inom fluidmekanik, termodynamik, hydraulik, mätningstekniker, lasermätning, analys, forskning och utveckling, laboratorie-arbete, installation och produktion. Mina erfarenheter vill jag använda inom en forsknings- och utvecklingsavdelning i industrin/myndigheter.

Licentiat inom optimering av järnvägstidtabeller, Östergötland/Stockholm      
Jag har många års erfarenhet inom tågtrafikplanering, trafikplanering och design av väg- och järnväg och ser fram emot att få bidra inom väg- och järnvägsbranschen. Jag har kunskap inom tågtidtabellsplanering samt långsiktig och korttidsplanering av underhåll, utformning av vägar och järnvägar och detaljplanering och jag har använt flera designverktyg såsom AutoCad, Civil3D och ArcGIS. Som erfaren forskare kan jag arbeta självständigt och jag är van vid analytisk problem-lösning och projektarbete, som exempel kan jag nämna mitt examensarbete som jag har gjort hos RISE (SICS) när jag studerade på KTH. Många år som ingenjör på olika konsultföretag.

Doktorsexamen i Marknadsföring, Stockholm/Gävleborg                                   
PhD inom marknadsföring med erfarenhet av chefs- och ledarskap, undervisning och föreläsning på universitetsnivå samt internationellt arbete. Mitt arbete internationellt har gett mig ett stort nätverk och givande samarbeten där jag har samverkat med lokala och internationella aktörer.

Filosofie doktor i neurokemi med molekylär neurobiologi, Stockholm
Lång erfarenhet av utredningar inom IT, samt under min tid som doktorand. Lång erfarenhet av projektledning inom IT.  Har arbetat åt bl a Ericsson, IBM, Telia, UC med utredningar, projektledning, mjukvaruutveckling, systemdesign och -integrering. Doktorsexamen inom neurokemi år 2020 och Master of Science inom läkemedelskemi. Flytande muntlig och skriftlig engelska efter treårig vistelse i Washington, D.C. och publicering av vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Civilingenjör hållbar utveckling/forskare, Stockholm                     
Forskare och projektledare med stark analytisk förmåga och stort samhällsintresse. Har gedigen erfarenhet av projektledning, analys och policyutveckling. Har arbetat med kvalitativ analys, anbudskrivning, genomförande av möten och workshops samt kommunikation av resultat både verbalt och skriftligt. Har arbetat med regionala och landsbygdsutvecklingsfrågor i Nordiskaländer i 8 år genom att bland annat främja bioekonomi, service- och mobilitetslösningar, digitalisering och innovation inom tjänsteleverans på landsbygden. Kan bidra med ett nordiskt perspektiv samt ett stort nätverk inom såväl privat som offentlig sektor.

Doktorsexamen i dans- och teatervetenskap, Stockholm/Uppsala
Jag är en dans- och teatervetare med erfarenhet av studier, forskning och undervisning i en internationell miljö. Jag har doktorsexamen i dansvetenskap och doktorsexamen i teatervetenskap Vid sidan av min egen forskning medverkade jag i projektet Performing Premodernity, i högre seminarier och undervisade. Jag har kunskaper i studieadministrativa system som Ladok, Athena och Primula. Jag har även tio års erfarenhet av att arbeta som scenkonstkritiker. Jag har också jobbat som redaktör och projektledare, där jag även har organiserat och lett kurser för nya scenkonstkritiker, och modererat olika debatter.

Doktorsexamen i utbildningssociologi, Stockholm/Uppsala/Södermanland
Filosofie doktor med tio års erfarenhet av forskning inom utbildnings-, kultur- och vetenskapssociologi. Mitt tidigare arbete som forskare har gett mig en mångsidig kompetens, av värde i många olika yrkesroller. Mina främsta egenskaper är min analytiska och språkliga förmåga, filosofiska och historiska bildning, mina kunskaper inom både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder – inte minst förmågan att förena olika typer av angreppssätt – samt min vana att ställa höga krav på det arbete jag utför.

Doktorsexamen i arkeologi, Göteborg/Malmö                               
Nydisputerad inom historisk byggnadsarkeologi med erfarenhet av forskning, uppsatshandledning, undervisning samt redaktörskap. Ytterligare erfarenheter från universitetssektorn som biträdande forskare/projektkoordinator med ansvar för arrangerande av konferenser, workshops, seminarium och resor. Där ingick också nätverkande och projektplanering samt projektfinansiering.

Certifierad registrator sedan sept. 2020. Arbetslivserfarenhet finns också från fältarkeologin och museisektorn vilket inkluderar fältarbete, föremålshantering/registrering, guidning och rapportskrivning samt inmätning med GPS, GIS m.m. Talar och skriver bra svenska, engelska och italienska, talar mycket bra isländska sämre i skrift, kan läsa och förstå tyska. Publicerad på svenska och engelska.

Doktorsexamen i fysik, Stockholm                                                   
Flera år som forskare där jag främst arbetat med analys, modellering, metodutveckling och datavetenskap. Har mycket god förmåga i att analysera komplexa system samt att implementera nya systemlösningar. Flytande i Python, Kotlin, R, C/C++

Doktorsexamen i radiofysik, Malmö                                                
Mångårig erfarenhet som forskare och fysiker inom biomedicinsk imaging och tekniker baserade på magnetisk resonans (MR), med applikationer inom t.ex. cancer, neurovetenskap och hjärtsjukdomar. Mitt arbete har skett i internationella multidisciplinära forskningsmiljöer, på forskningsenheter vid universitetssjukhus och inom R&D-verksamhet hos bioteknologiföretag. Min erfarenhet innefattar såväl prekliniska som kliniska sammanhang. Bland arbetsuppgifterna kan nämnas dataanalys, utveckling av metoder och mjukvara för bearbetning, analys och visualisering av experimentella data, samt undervisning och handledning inom nämnda områden. Jag har även betydande erfarenhet av att kommunicera vetenskapliga data i form av publikationer och konferensbidrag.

Teknologie Doktor, aerosolfysik, hela Sverige                               
Naturvetare med många intresseområden kopplade till klimat, hållbarhet och miljö. Nyligen disputerad forskare inom atmosfärsfysik, med expertis om mätningar av luftföroreningar utomhus. Har från fysikutbildning (master) och forskarstudier erfarenhet av ett stort antal olika mättekniker. Har också erfarenhet av projektledning, kommunikation, presentationsteknik, mentorskap och undervisning.