Kvinna håller i en prototyp av en hjärna

Kandidater som forskar eller har disputerat

Alla kandidater med forskarbakgrund har en generell kompetens som innebär en vana att arbeta i projektform, analysera och lösa avancerade problem utifrån ett vetenskapligt perspektiv. De är vana att arbeta såväl självständigt som i grupp, har en tränad kommunikativ förmåga både i skriftlig dokumentation och att hålla presentationer med pedagogisk skicklighet. Nedan är ett axplock av de kandidater som finns i vår kandidatbank just nu.

Filosofie doktor i Teknik och lärande, Stockholm                           
Analytisk, noggrann och lösningsfokuserad statsvetare och utredare. Samarbetsorienterad projektledare specialiserad på högskolevärldens ledning och organisation. Jobbar såväl med kvalitativa som kvantitativa metoder och är duktig på skriftliga och muntliga presentationer. Vill bidra med klargörande analyser och effektiviseringar inom offentlig sektor. Har doktorsexamen från KTH där jag studerat organisation och ledning inom högskolesektorn, och särskilt hur användningen av prestationsmått upplevs av akademiker och ledare inom universiteten. Har även erfarenhet av utvärderingsarbete inom högskolesektorn, så som kurser och kvalitetsarbete inom utbildningen, men även olika stödformer för forskningsfinansiering. Har tidigare arbetat med forskningsfinansiering.

 

Doktorsexamen i medicinsk biokemi, PhD.  Stockholm                  
Lång och bred erfarenhet inom forskning i experimentell endokrinologi, cellbiologi och biokemi. Har jobbat med planering av forskningsprojekt, skött doktorander och postdoktoral forskare men även arkivering och inköp av kemikalier med goda IT-kunskaper i såväl Office, Excel, SigmaPlot. Doktorsexamen i medicinsk biokemi med tjugo års erfarenhet i forskning av effekterna av miljögifter i olika cell modeller in vitro. Lång erfarenhet att jobba med laboratoriedjur in vivo. Projektledare inom experimentell endokrinologi med forskningsfokus på effekter av miljögifter på steroidogen cellfunktion in vitro och in vivo. Chefstöd i skrivning av omfattande recensioner baserade på forskningsexpertis och internationella och lokala bidrags-ansökningar. Arbetsuppgifter har också ingått bland annat dataanalys, manusscriptförberedelse, vetenskapliga presentationer på internationella konferenser och analys av litteratur om forskningsämne.

 

Doktorsexamen inom bioteknologi, Stockholm/Uppsala               
Flera år som forskare, först som doktorand följt av två postdok-vistelser och sedan som forsknings-gruppledare. Har varit verksam på olika institutioner. Jag har flera års erfarenhet av att leda projekt av olika storlekar. Jag har haft personal- och budgetansvar, och många års erfarenhet av att handleda juniora och seniora forskare och att undervisa på universitet. Jag har omfattande erfarenhet av att skriva forsknings-bidragsansökningar som skickats in till olika forsknings-finansiärer. Har på inbjudan bedömt forsknings-arbeten som skickats till olika vetenskapstidskrifter och ansökningar som skickats till det franska vetenskaps-rådet. Jag är bra på att exekvera och att få projekten att gå i mål. Kommunikation är viktigt. Har erfarenhet av pedagogisk utveckling och har även vidareutbildat mig vad gäller mina pedagogiska färdigheter.

 

Doktorsexamen i materialvetenskap, Linköping                             
Erfarenhet med forskning och utveckling, projektledning, planering av aktiviteter. Upplev laboratoriemiljö, mätteknik och kvalitet, tillsammans med analytiker och karakterisering. Nanoteknologi, Nano-fysik, Nano-enheter. Kunskap om mikroskopi och spektroskopi. Mjuka färdigheter i teamarbete, anpassningsförmåga, problemlösning, tidsstyrning, ambition att lära sig nya saker.

 

Teknologie doktorsexamen i bioteknologi, Stockholm                                         
Civilingenjör i bioteknik som nyligen disputerat i samma ämne. Hade som doktorand många olika arbetsuppgifter av både praktisk och teoretisk natur. Mycket eget ansvar för att driva arbetet framåt och in i mål. Läser snabbt och trivs med skrivprocesser och korrekturläsning som arbetsuppgift. Goda kunskaper i Microsoft Office och erfarenhet av programmering. Engelska har varit arbetsspråk under lång tid i både tal och skrift.

 

Doktorsexamen i Skoglig Resurshushållning, Uppsala/Stockholm/Södermanland/Gävleborg         
Jag är utbildad jägmästare med en bred och varierande arbetslivserfarenhet inom naturvård och skogsnäringen. Min erfarenhet inkluderar även biståndsarbete i Etiopien samt doktorandstudier. År 2015 disputerade jag i ämnet skogshushållning och har därefter arbetat i olika forskningsprojekt. Genom min arbetslivserfarenhet och forskning har jag förvärvat mycket god analytisk förmåga och kvalificerad praktisk operativt driv.

 

Teknologie doktor i Byggkonstruktion, Stockholm/Uppsala          
20 års erfarenhet av forskning, utvecklingsprojekt, dokumentation, handledning och föreläsande inom byggnadsmaterial, byggkonstruktion och arkitektur. Uppdragen har även omfattat många samarbeten och kontakter med industriföretag, strategisk rådgivning för produktionsutveckling, presentationer i nationella och internationella sammanhang och en stor mängd artiklar och regelbundna uppdrag som skribent.

 

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Malmö                              
Jag har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap, mina studier riktade sig främst mot luftvägsinfektioner och inflammatoriska sjukdomar. Min tid som doktorand gav mig många nya färdigheter som gynnade mina kompetenser inom forskning. Jag har lärt mig att planera, modifiera och genomföra ett projekt både självständigt och tillsammans med andra i ett team. Allt detta har resulterat i att jag publicerat tre artiklar i välkända forskningstidskrifter. Jag har även varit delaktig i att arrangera årliga evenemang för hela min forskningsavdelning och varit driven i att anordna nöjesevent på arbetsplatsen. Dessutom har jag över två års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning av produkter för läkemedelsföretag.

 

Tekn.dr. i teknisk fysik med inriktning tillämpad mekanik, Uppsala/hela Sverige 
Självständig och strukturerad ingenjör och matematiker med flerårig erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor. Stort intresse för samhällsfrågor. Lättlärd och mycket motiverad att utvecklas. Med mitt analytiska sinnelag trivs jag med att jobba med utredning och analys.

 

Ph.D.kandidat i medicinska vetenskaper / immunologi/forskare, Stockholm  
Över 12 års erfarenhet som forskare inom immunologi och cancer-immunterapi där även administrativa och tekniska arbetsuppgifter har ingått. Specialiserad i vetenskaplig kommunikation med erfarenhet inom projektledning. Avancerade datorkunskaper, så som Office, Photoshop och Graph Pad (Prism). Jag har läst kurser och erhåller certifikat inom: IMA, RA med GDP, GMP och Medical Marketing.

 

Doktorsexamen i psykopatologi, Stockholm                                                              Psykolog med examen från 2001 och svensk legitimation från 2017 med erfarenhet av individer och grupper i olika sammanhang. Stort intresse för att arbeta både förebyggande och rehabiliterande/ behandlande och bidra till att människor växer och må bättre. Erfarenhet av rehabilitering med fokus på arbete sedan 2016, med en varierad målgrupp där stressrelaterad psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, PTSD, ångest- och depressionstillstånd är vanligt förekommande. Van vid att ge individuellt samtalsstöd, utreda och utföra bedömningar om lämpliga insatser i förhållande till personens hälsa med syftet att ta tillvara individens resurser. Telefon och videosamtal har nu också blivit vanliga sätt i mitt arbete att ge stöd till individer. Tidigare erfarenhet av studenthälsan med korttidsterapi, stödsamtal och personalstöd med unga vuxna och anställda, framför allt vid psykisk ohälsa och olika sorters kriser eller livssituationer. Kompetens och kunskap inom systemisk terapi, ACT och KBT.

 

Doktorsexamen i flytande mekanik, Västerås/Borlänge                
Jag är en hängiven maskiningenjör med arbetslivserfarenhet inom branschen, både praktisk- och akademisk. Min bakgrund inkluderar värdefull kompetens inom fluidmekanik, termodynamik, hydraulik, mätningstekniker, lasermätning, analys, forskning och utveckling, laboratorie-arbete, installation och produktion. Mina erfarenheter vill jag använda inom en forsknings- och utvecklingsavdelning i industrin/myndigheter.

 

Licentiat inom optimering av järnvägstidtabeller, Östergötland/Stockholm      
Jag har många års erfarenhet inom tågtrafikplanering, trafikplanering och design av väg- och järnväg och ser fram emot att få bidra inom väg- och järnvägsbranschen. Jag har kunskap inom tågtidtabellsplanering samt långsiktig och korttidsplanering av underhåll, utformning av vägar och järnvägar och detaljplanering och jag har använt flera designverktyg såsom AutoCad, Civil3D och ArcGIS. Som erfaren forskare kan jag arbeta självständigt och jag är van vid analytisk problem-lösning och projektarbete, som exempel kan jag nämna mitt examensarbete som jag har gjort hos RISE (SICS) när jag studerade på KTH. Många år som ingenjör på olika konsultföretag.

 

Doktorsexamen i Marknadsföring, Stockholm/Gävleborg                                   
PhD inom marknadsföring med erfarenhet av chefs- och ledarskap, undervisning och föreläsning på universitetsnivå samt internationellt arbete. Mitt arbete internationellt har gett mig ett stort nätverk och givande samarbeten där jag har samverkat med lokala och internationella aktörer.

 

Filosofie doktor i neurokemi med molekylär neurobiologi, Stockholm               
Lång erfarenhet av utredningar inom IT, samt under min tid som doktorand. Lång erfarenhet av projektledning inom IT.  Har arbetat åt bl a Ericsson, IBM, Telia, UC med utredningar, projektledning, mjukvaruutveckling, systemdesign och -integrering. Doktorsexamen inom neurokemi år 2020 och Master of Science inom läkemedelskemi. Flytande muntlig och skriftlig engelska efter treårig vistelse i Washington, D.C. och publicering av vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

 

Doktorsexamen i biologi, Umeå/Hela Sverige                                 
Jag är disputerad biolog med erfarenhet av skogsekologi och skötsel. Min forskning har mest fokuserat på interaktion mellan kolets och kvävets kretslopp i boreala skogsekosystem och deras förhållande till markens mikrober. På senaste tiden har min forskningsfokus varit skogsskötsel och dess effekter på skogsproduktivitet, kol lagring och ekosystemets funktion. I min forskning använde jag olika metoder, både i fältet och i laboratoriet. I min verktygslåda finns färdigheter som planering och utformning av experiment, planering av fältarbete, fältprovtagning och mätningar, laboratoriearbete, databehandling och statistisk analys, tolkning av resultat och skrivande av vetenskapliga artiklar.

 

Doktorsexamen i matematik, Stockholm                                                              
Disputerad matematiker med tolv års erfarenhet av mjukvaruutveckling, framför allt tekniska och matematiska mjukvaror för forskning och undervisning, med kunskap om hela utvecklingsprocessen: specifikation, implementation, review, dokumentation, testning och testautomatisering, bugghantering och releasehantering. Har även jobbat inom teknisk kundsupport i två år. Främst i tech-stacken ligger Python, Matlab, Java, C++, HTML/CSS med git/GitHub/GitLab.

 

Civilingenjör hållbar utveckling/forskare, Stockholm                     
Forskare och projektledare med stark analytisk förmåga och stort samhällsintresse. Har gedigen erfarenhet av projektledning, analys och policyutveckling. Har arbetat med kvalitativ analys, anbudskrivning, genomförande av möten och workshops samt kommunikation av resultat både verbalt och skriftligt. Har arbetat med regionala och landsbygdsutvecklingsfrågor i Nordiskaländer i 8 år genom att bland annat främja bioekonomi, service- och mobilitetslösningar, digitalisering och innovation inom tjänsteleverans på landsbygden. Kan bidra med ett nordiskt perspektiv samt ett stort nätverk inom såväl privat som offentlig sektor.

 

Doktorsexamen i Ekologi, Södermanland                                        
Ekolog som disputerat i skogshushållning. Vana av att projektleda komplexa arbetsuppgifter som sträcker sig över lång tid. I arbetsuppgifterna har ingått att metodutveckling, analys och informationssökning. Jag är van att presentera mitt arbete både muntligt och skriftligt inför en bred publik. God datorvana med kunskaper inom bl a Office-paketet, GIS och programmering.

 

Doktorsexamen i tillämpad fysik, Malmö                                        
Forskare inom tillämpad fysik - molekylär ytfysik och nanovetenskap med en bakgrund inom kemisk biologi. Jag har arbetat inom ett tvärvetenskapligt område där fysik, biologi och medicin har vävts samman, vilket har givit mig breda kompetenser, men framför allt ställt höga krav på mycket god samarbetsförmåga och kommunikation i både tal och skrift. Under mina år inom akademin har jag använt min innovativa och strategiska förmåga att på egen hand planera, utföra och analysera biologiska prover, polymerer och nanopartiklar genom att använda högteknologisk instrumentation. Min målsättning att jobba mer med projektledning av industrinära forskningsprojekt.

 

Doktorsexamen i dans- och teatervetenskap, Stockholm/Uppsala
Jag är en dans- och teatervetare med erfarenhet av studier, forskning och undervisning i en internationell miljö. Jag har doktorsexamen i dansvetenskap och doktorsexamen i teatervetenskap Vid sidan av min egen forskning medverkade jag i projektet Performing Premodernity, i högre seminarier och undervisade. Jag har kunskaper i studieadministrativa system som Ladok, Athena och Primula. Jag har även tio års erfarenhet av att arbeta som scenkonstkritiker. Jag har också jobbat som redaktör och projektledare, där jag även har organiserat och lett kurser för nya scenkonstkritiker, och modererat olika debatter.

 

Doktorsexamen i utbildningssociologi, Stockholm/Uppsala/Södermanland      
Filosofie doktor med tio års erfarenhet av forskning inom utbildnings-, kultur- och vetenskapssociologi. Mitt tidigare arbete som forskare har gett mig en mångsidig kompetens, av värde i många olika yrkesroller. Mina främsta egenskaper är min analytiska och språkliga förmåga, filosofiska och historiska bildning, mina kunskaper inom både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder – inte minst förmågan att förena olika typer av angreppssätt – samt min vana att ställa höga krav på det arbete jag utför.

 

Teknologi doktorsexamen i Mark-och-vattenteknik, Stockholm/Uppsala/Västra Götaland  
Jag har passion för miljöarbete och hållbart samhällsbyggande med en doktorsexamen i miljökonsekvensbedömning (MKB) och strategisk planering. Jag har goda kunskaper i svensk miljölagstiftning och har både praktisk och forskningserfarenhet inom miljöområdet. Jag vill fortsätta utvecklas och växa inom området miljö och hållbarhet och skapa en hållbar framtid. Specialisering inom miljökonsekvensbedömning, strategisk planering, kommunal planering, dataanalys och ekosystemtjänster

 

Doktorsexamen i arkeologi, Göteborg/Malmö                               
Nydisputerad inom historisk byggnadsarkeologi med erfarenhet av forskning, uppsatshandledning, undervisning samt redaktörskap. Ytterligare erfarenheter från universitetssektorn som biträdande forskare/projektkoordinator med ansvar för arrangerande av konferenser, workshops, seminarium och resor. Där ingick också nätverkande och projektplanering samt projektfinansiering.

Certifierad registrator sedan sept. 2020. Arbetslivserfarenhet finns också från fältarkeologin och museisektorn vilket inkluderar fältarbete, föremålshantering/registrering, guidning och rapportskrivning samt inmätning med GPS, GIS m.m. Talar och skriver bra svenska, engelska och italienska, talar mycket bra isländska sämre i skrift, kan läsa och förstå tyska. Publicerad på svenska och engelska.

 

Doktorsexamen i miljövetenskap, Stockholm                                 
Disputerad miljövetare med inriktning mot marinbiologi och kvartärgeologi. Som doktorand har jag forskat och undervisat på kurser i miljövetenskap. Mitt forskningsarbete har bestått av fältarbete, laborationsarbete, analysarbete bakom mikroskop, bearbetning av resultat samt att skriva vetenskapliga artiklar. Jag är alltså van vid att sammanställa, tolka och presentera resultat, samt att analysera konsekvenserna av de resultaten.

 

Doktorsexamen i fysik, Stockholm                                                   
Flera år som forskare där jag främst arbetat med analys, modellering, metodutveckling och datavetenskap. Har mycket god förmåga i att analysera komplexa system samt att implementera nya systemlösningar. Flytande i Python, Kotlin, R, C/C++

 

Doktorsexamen i radiofysik, Malmö                                                
Mångårig erfarenhet som forskare och fysiker inom biomedicinsk imaging och tekniker baserade på magnetisk resonans (MR), med applikationer inom t.ex. cancer, neurovetenskap och hjärtsjukdomar. Mitt arbete har skett i internationella multidisciplinära forskningsmiljöer, på forskningsenheter vid universitetssjukhus och inom R&D-verksamhet hos bioteknologiföretag. Min erfarenhet innefattar såväl prekliniska som kliniska sammanhang. Bland arbetsuppgifterna kan nämnas dataanalys, utveckling av metoder och mjukvara för bearbetning, analys och visualisering av experimentella data, samt undervisning och handledning inom nämnda områden. Jag har även betydande erfarenhet av att kommunicera vetenskapliga data i form av publikationer och konferensbidrag.

 

Doktorsexamen i materialvetenskap, Stockholm/Dalarna/Västmanland/Örebro 
Internationell erfarenhet av projektledning (Sverige, Hong Kong, Turkiet, Indien, Tjeckien, Spanien, Japan). Mitt arbete är relaterat till hållbarhet / energieffektivitet, förvärvad industri, akademi och forskningsinstitut. Har framgångsrik erfarenhet av materialval, utveckling av nya material och optimala skyddande beläggningar för strukturella applikationer, som har potentialen att överträffa toppmoderna material och beläggningar. Färdiga i flera teknologier, metoder, dataanalys och genomförande av experimentellt / laboratoriearbete.

 

Teknologie Doktor, aerosolfysik, hela Sverige                                
Naturvetare med många intresseområden kopplade till klimat, hållbarhet och miljö. Nyligen disputerad forskare inom atmosfärsfysik, med expertis om mätningar av luftföroreningar utomhus. Har från fysikutbildning (master) och forskarstudier erfarenhet av ett stort antal olika mättekniker. Har också erfarenhet av projektledning, kommunikation, presentationsteknik, mentorskap och undervisning.

 

Docent i biologi med inriktning mot zooekologi, Uppsala Stockholm                 
Femton års erfarenhet inom akademin. Jobbat med projektledning, handledning och mentorskap, laboratorie- och fältarbete, databashantering, statistiska analyser, administration, organisation. Gedigen erfarenhet av undervisning och kommunikation av vetenskap. Avancerade kunskaper i Office.

 

Filosofie doktor i Teknik och lärande, Stockholm                                           Analytisk, noggrann och lösningsfokuserad statsvetare och utredare. Samarbetsorienterad projektledare specialiserad på högskolevärldens ledning och organisation. Jobbar såväl med kvalitativa som kvantitativa metoder och är duktig på skriftliga och muntliga presentationer. Vill bidra med klargörande analyser och effektiviseringar inom offentlig sektor. Har doktorsexamen från KTH där jag studerat organisation och ledning inom högskolesektorn, och särskilt hur användningen av prestationsmått upplevs av akademiker och ledare inom universiteten. Har även erfarenhet av utvärderingsarbete inom högskolesektorn, så som kurser och kvalitetsarbete inom utbildningen, men även olika stödformer för forskningsfinansiering. Har tidigare arbetat med forskningsfinansiering.