Exempel på kandidater som forskar eller har disputerat

Alla kandidater med forskarbakgrund har en generell kompetens som innebär en vana att arbeta i projektform, analysera och lösa avancerade problem utifrån ett vetenskapligt perspektiv. De är vana att arbeta såväl självständigt som i grupp, har en tränad kommunikativ förmåga både i skriftlig dokumentation och att hålla presentationer med pedagogisk skicklighet. Nedan är ett axplock av de kandidater som finns i vår kandidatbank just nu.

Dr i Sociologi/Utredare/Lektor, Östergötland/Jönköping/Stockholm

Jag har drygt två års erfarenhet som utredare i myndighet och offentlig förvaltning, med fokus på organisationsfrågor. Jag har vana att samarbeta och kommunicera med många olika grupper såsom organisationsledning, fackliga representanter, studenter med mera. Jag har goda kunskaper i skriftlig framställning, särskilt på svenska, och har skrivit både utvärderingsrapporter och en doktorsavhandling i sociologi. Vidare har jag god vana av muntlig kommunikation och att göra presentationer och dragningar från flera års arbete som lärare på högskolan.

Fil.Dr baltiska språk, Stockholm/Uppsala

Erfarenhet av att jobba vid universitet som forskare och lärare där även en hel del administrativa arbetsuppgifter har ingått såsom bland annat analys, förberedelse av kurser och tentor, utvärdering, resultatrapportering. Har också hanterat projekt, organiserat och deltagit i internationella konferenser och seminarier. Har kunskap i flera språk och erfarenhet av att jobba som språkbedömare och språkgranskare.

Ph.D oorganisk kemi, Uppsala

Lång och bred erfarenhet som forskare, främst inom oorganisk kemi men även miljö- och markvetenskap. Har undervisat på universitetsnivå i mer än femton år. Har även arbetat som redaktör, skribent och korsordskonstruktör. Har generellt inga problem att lära sig nya program eller rutiner. Har utöver angivna språkkunskaper i svenska, engelska och tyska, även studerat ryska, ungerska och franska.

Docent i social antropologi, civ.ek, Stockholm/Västra Götaland

Filosofie doktor och docent i socialantropologi samt bachelorexamen i nationalekonomi och statistik.  Har 8 års forskningserfarenhet om kvalitativa aspekter av beskattning med excellent publiceringshistorik (primärt på engelska). Koordinerat nordiskt Horizon2020 finansierat forskningsprojekt, handlett doktorander och arrangerat otaliga konferensen och disseminationsseminarier. Har initierat, planerat och genomfört akademiska kurser men också nyskapande workshops för specialister med fokus på kvalitativa metoder. Bred föreläsningserfarenhet. Ph.D Fysik, Hela Sverige Tillämpad matematiker med doktorand i fysik och fyra år erfarenhet i postdoktorandforskning inom komplexa system och kollektiv beteende. Har föreläst och gett konferenssamtal i en bred mängd av ämnen. Har bra kompetens med samarbete mellan ämnen.

Dr i juridik/skatterätt, Skåne

Lång och bred erfarenhet inom skatterätt med fokus på internationell beskattning (företag) och mervärdeskatt. Har jobbat som skattekonsult och jurist inom skatterätt i flera år. Doktorsexamen i juridik med inriktning mot skatterätt. Mer än 5 års forskningserfarenhet inom indirekta skatter och internationell beskattning. Undervisningserfarenhet och erfarenhet som en kursadministratör.

Dr/Docent kriminologi, Stockholm/Uppsala

Jag har varit verksam i 15 års tid som forskare med inriktning mot ekonomisk brottslighet med fokus på korruption och skatteplanering. Detta arbete har resulterat i olika akademiska publikationer i internationella tidskrifter och böcker. I min forskning använder jag både kvalitativ och kvantitativ metod. Jag har också undervisat olika kurser i kriminologi och statsvetenskap. Även varit anställd som programhandläggare för två större fältinsatser vid FN och USAID inom området korruption. Till exempel har jag arbetat med poliser och åklagare samt med akademiker och ideella organisationer såsom Transparency International.

Dr i Fysik/civ.ing., Uppsala/Stockholm

Civilingenjör i materialdesign från KTH samt Doktor i fysik från Uppsala Universitet. Har stor erfarenhet av experimentellt arbete både på stora forskningsanläggningar världen över samt småskaliga experiment i universitetslabb. Är van vid att analysera stora mängder data både med kommersiellt tillgänglig mjukvara samt att utveckla egen mjukvara för analys. Är en erfaren presentatör av vetenskapligt material.

Medicine doktorsexamen, Molekylär medicin, Gävleborg/Stockholm/Uppsala

Flera år som forskare inom koagulations och inflammationsvetenskap där jag bl a har arbetat med att utveckla och validera assays för att mäta extra cellulära vesiklar (EVs) i plasma. Jag har i stora patientmaterial studerat hur EVs i plasma är relaterade till kardiovaskulär risk. Som forskare har jag också arbetat med kommunikation så som muntliga presentationer och manusförfattande för publicering i vetenskapliga tidskrifter.  I tjänsten har även ingått administrativa uppgifter rörande ekonomi och fakturahantering.

Dr i analytisk kemi, Stockholm

Som doktor i analytisk kemi är jag erfaren inom forskning med olika instrumenten och provmatriser, vilket jag har uppnått särskilt under dem senaste fem år som doktorand i enheten för analytisk kemi (Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi). Under dessa år har jag arbetat med olika masspektrometrar, inklusive TQ och Orbitrap, och separationsmetoder samt extraktions och upparbetningsmetoder. Jag har utvecklat flera LC/MS/MS metoder för att analysera aminosyror i olika provmatriser inklusive den arktiska moln och biologiskt material. Jag är också erfaren att undervisa elever och studenter som hjälpte mig med mitt projekt under mina doktorandstudier.

Fil dr i engelsk språkvetenskap/lektor i engelska, Stockholm

Språkvetare med erfarenhet från den akademiska världen och näringslivet. Mycket goda kunskaper i engelska och svenska. Bred erfarenhet av att arbeta med text och översättningar. Jag får saker gjorda, är mycket välorganiserad och har goda IT-kunskaper.

Fil. Dr i Filosofie, Linköping

Nydisputerad forskare i filosofi. God språklig, analytisk och kommunikativ förmåga. Mitt modersmål är svenska, men jag talar och skriver flytande engelska. Goda kunskaper i office-paketet och har en utbildning i skrivande och grafisk formgivning i bagaget. Har även sommarjobbat många år som servitris, vilket har gett mig god känsla för service och kundbemötande.

PhD molekylärbiolog, Uppsala

I min internationella karriär som forskare inom molekylärbiologi och växtgenetik har jag haft olika arbetsuppgifter och olika funktioner: projektledare, projektkoordinator, kursansvarig, lärare och handledare. Jag är bra på att söka, sammanfatta och presentera informationer båda skriftligt och muntligt. Som person är jag organiserad, tycker om att systematisera arbetet för att genomförandet ska bli effektivt. För mig är det självklart att slutföra vad jag bestämt mig för eller startat. Nu söker jag nya utmaningar.

Fil Dr i Psykologi/fil.kand. samhällsvetenskap/Lektor, Uppsala

Forskare med lång erfarenhet av att driva forskningsprojekt och undervisa i psykologi. Jag söker nu nya utmaningar utanför akademin. Jag vill använda mina kunskaper samhälls-vetenskaplig metod och statistik för att bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning samt fortsätta arbeta analytiskt och utredande med samhällsviktiga frågor. Jag vill även arbeta med samverkan mellan forskning, industri och företag och bidra till innovation, internationalisering och samhällsutveckling. Jag utmanas av strategiskt, samordnande och organisatoriskt arbete och vill fortsätta utvecklas som projektledare och koordinator.

PhD Medicinsk vetenskap/pågående master i folkhälsovetenskap, Tranås

Forskare och projektledare med kognitiv neurovetenskap och psykologi som bakgrund. Erfarenhet att koordinera långvariga projekt, samarbete mellan olika discipliner, och självständigt upplägg och utveckling av projektplaner. Avancerade kunskaper i Office, data-analys, kommunikation i skrift och orala presentationer, samt bra på engelska, svenska, holländska.

Dr i pedagogik/fil.kand. statsvetenskap, Stockholm

Samhällsvetare med gedigen erfarenhet av utredning och undervisning inom högskolan. Erfarenhet av arbetsledning/projektledning samt kursutveckling som kursansvarig för flera universitetskurser. Analys, utvärdering och presentationsvana. Utmärkt pedagogisk kompetens och en god stilist.

Fil dr. i sociologi/fil.kand. socialpsykologi, Stockholm

Sociolog med bred erfarenhet från såväl internationellt arbete som undervisning och forskning i socialt arbete, genusvetenskap, forskningsmetoder och visuell sociologi. Vidareutbildad inom fotografi och visuell kommunikation. Omfattande landkunskaper från Colombia och Centralamerika via arbete som projektkoordinator och gästforskare, flytande engelska och spanska i tal och skrift. Stor analytisk och administrativ fallenhet och sätter mig snabbt in i nya arbetssituationer, med en väl utvecklad förmåga till samarbete och kommunikation i alla slags sammanhang. Erfarenhet av olika typer av administrativa och utvärderingsuppdrag.

Fil. Dr i kostvetenskap, Göteborg

Fil. doktor i kostvetenskap med flerårig erfarenhet av kvalificerad rapportskrivning inklusive utredningsarbete och ledning av det egna avhandlingsprojektet. Utöver min spetskompetens inom mat och hälsa har jag haft huvudinriktning på hållbar matkonsumtion och har därigenom gott metodkunnande inom utvärderingsarbete gällande hälsosam, miljövänlig, säker och etiskt hållbar mat, samt av kommunikativt arbete bl.a. genom att leda föreläsningar, seminarier, och workshops.

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer. 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp