Dataskyddsförordningen / GDPR

1. Allmänt

1.1 Trygghetsstiftelsen (även vi, oss, vår, vårt, våra) är en omställningsorganisation inom det statliga avtalsområdet. När en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en tidsbegränsad anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att skapa förutsättningar för att den anställde inte blir arbetslös. Trygghetsstiftelsens verksamhet grundas på avtal om omställning (”Omställningsavtalet”) som ingicks mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P,O, Saco-S och SEKO den 25 juni 2014 och som trädde ikraft den 1 januari 2015.
1.2 På Trygghetsstiftelsen tar vi din personliga integritet på största allvar och vidtar åtgärder för att dina personuppgifter ska vara trygga hos oss. Trygghetsstiftelsens personuppgiftsbehandling sker i enlighet med den europiska dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) och med andra tillämpliga lagar och regler om dataskydd/personuppgiftshantering. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur Trygghetsstiftelsen samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även de rättigheter du har som registrerad och hur du kan tillvarata dessa.

2. Personuppgiftsansvarig

TRYGGHETSSTIFTELSEN (org. nr. 802015–0721), Box 1145, 111 81 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy.

3. Från vilka källor samlas dina personuppgifter in

Utöver de uppgifter som du tillhandahåller oss, eller som vi samlar in från dig till följd av möten, brevväxling, telefonsamtal, e-post och andra kommunikationsformer mellan dig och oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, en s k tredje part. De personuppgifter som vi samlar in från sådana tredje parter är följande: dina adressuppgifter från offentliga register för att ha korrekt och aktuell kontaktinformation avseende dig;

 • uppgifter om dig och din tidigare anställning från den arbetsgivare som anmäler dig som kund till oss;
 • konsulter och samarbetspartners rörande ditt arbetssökande
 • uppgifter från a-kassorna rörande din ersättningsrätt och ersättning från din a-kassa.
 • uppgifter från Statens tjänstepensionsverk (SPV) rörande eventuell ansökan om avtalspension

4. A-kasseförstärkning och samtycke

4.1 För att kunna fatta beslut om utbetalning av a-kasseförstärkning behöver Trygghetsstiftelsen uppgifter om antalet utbetalade ersättningsdagar från din a-kassa. A-kassan kan lämna ut sådana uppgifter direkt till Trygghetsstiftelsen under förutsättning att du lämnat samtycke till a-kassan gällande ett sådant utlämnande av uppgifter. Ett sådant samtycke innebär att du tillåter att dina uppgifter behandlas genom att de överförs från den a-kassa som du är medlem i till Trygghetsstiftelsen. Trygghetsstiftelsen behöver dessa uppgifter för att fastställa och säkerställa din rätt till a-kasseförstärkning. Trygghetsstiftelsens lagliga grund för behandlingen är, som visas nedan i avsnitt 6, uppfyllandet av en rättslig förpliktelse.
4.2 För det fall att uppgifter hämtas in på det sätt som beskrivs i punkten 4.1. sparar vi uppgifterna under tiden ditt a-kasseförstärkningsärende är pågående hos Trygghetsstiftelsen eller för den tid som vi är rättsligt förpliktigade att spara uppgifterna.
4.3 De uppgifter som Trygghetsstiftelsen hämtar in från a-kassan är följande:

 • Information om utbetalning gjorts under en specifik period;
 • Ersättning från och med visst datum;
 • Tilldelade ersättningsdagar;
 • Erhållna ersättningsdagar;
 • Ersättningsdagar kvar;
 • Antal dagar som ersätts under en viss period;
 • Ersättningsnivån i procent;
 • Utbetalningsdatum då utbetalning från a-kassan blev tillgänglig för mottagaren;
 • Skattepliktiga tillägg;
 • Aktuell inkomst registrerad hos a-kassa; och
 • Datum då aktuell inkomst började gälla.

5. Utlämnande av dina personuppgifter

5.1 I samband med något av de ändamål som beskrivs nedan i avsnitt 6. Hur vi använder dina personuppgifter kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till:

 • myndigheter;
 • våra samarbetspartners. Sådana samarbetspartners är antingen företag som erbjuder IT-lösningar, inklusive e-plattform och affärssystem, och vår bank vid eventuella utbetalningar för ekonomisk förstärkning;
 • externa konsulter som bistår oss i vår rådgivning och övrig omställningsverksamhet.

5.2 Huvudregel för all personuppgiftsbehandling som Trygghetsstiftelsen företar är att den ska ske inom Sverige. Personuppgifter som vi behandlar kan dock undantagsvis komma att lämnas ut till andra länder (inklusive länder utanför EU/EES-området). Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES-området när:
överföringen sker till ett land som Europeiska kommissionen ansett erbjuder en adekvat skyddsnivå avseende dina personuppgifter; eller
du har givit ditt samtycke till överföringen
5.3 Om vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES-området under andra omständigheter (t ex då vi är tvungen enligt lag) kommer vi säkerställa att uppgifterna förblir tillräckligt skyddade.

Omställningsnämnden

5.4 Under vissa omständigheter kan vi även komma att lämna ut information till Omställningsnämnden, som är ett organ bestående av representanter Omställningsavtalets parter. Omställningsnämnden har till uppgift att besluta dels i vissa individärenden enligt Omställningsavtalet och dels att tolka Omställningsavtalet.
5.5 För att Omställningsnämnden ska kunna besluta i vissa individärenden krävs ibland att vissa personuppgifter lämnas ut till nämnden i det enskilda fallet. Även i de fall då nämnden har att ta ställning till tolkningsfrågor kan det vara nödvändigt för nämnden att ta del av vissa personuppgifter för att komplettera underlaget för tolkningen. Grunden för sådant utlämnade av uppgifter till nämnden baseras på rättslig förpliktelse i och med ett utlämnande till Omställningsnämnden lämnas uppgifterna ut till Omställningsavtalets parter (Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO), genom parternas respektive ledamöter, som därefter själva är ansvariga för hur de utlämnade personuppgifterna behandlas.

6. Hur vi använder dina personuppgifter

Ändamål

För att erbjuda och genomföra planeringssamtal, individuella omställningsåtgärder och ekonomisk förstärkning efter entledigandetidpunkten.  

Behandlingar som utförs

 • Mottagande av dina personuppgifter från din arbetsgivare.
 • Identifiering.
 • Beslut gällande om, och vilket, stöd som ska ges.
 • Insamling av uppgifter om din yrkeserfarenhet, utbildningsbakgrund, din nuvarande situation samt framtidsplaner.
 • Insamling av uppgift om din hälsa för de fall detta är relevant för beslut gällande om, och vilket, stöd som ska ges.
 • Insamling av din a-kassehistorik från a-kassan (som endast lämnar ut informationen med ditt samtycke).
 • Skapande av en handlingsplan i samförstånd mellan dig och din rådgivare utifrån dina individuella förutsättningar.

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Utbildningshistorik
 • Yrkeserfarenhet
 • Uppgifter om ersättning från a-kassan och underlaget för denna.
 • Hälsouppgifter
 • Användaruppgifter för Mina sidor

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna lagring och behandling av personuppgifter krävs enligt lag eller kollektivavtalsbestämmelser som jämställs med lag. Om uppgifter inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och något omställningsstöd inte medges. 

Lagringsperiod:
Planeringssamtal och eventuella uppföljningssamtal:
Till dess att målen med omställningsåtgärderna är uppfyllda eller till dess att ramtiden passerats och för en ytterligare tid om 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella följdfrågor och genomföra eventuella uppföljningsåtgärder.

Individuella omställningsåtgärder:
Tills dess att målen med omställningsåtgärderna är uppfyllda eller till dess att det fastslagits att inga fler omställningsåtgärder ska sättas in eller till dess att ramtiden passerats samt för en ytterligare tid om 24 månader därefter i syfte att hantera eventuella följdfrågor och genomföra eventuella uppföljningsåtgärder.

Ekonomisk förstärkning efter entledigandeperioden:
Tills dess att ekonomisk förstärkning inte längre ska utgå samt för en tid om 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella följdfrågor och eventuella uppföljningsåtgärder samt för att kunna förverkliga efterskydd enligt Omställningsavtalet.
Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Trygghetsstiftelsens berättigade intresse.
Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslag (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

Ändamål

För att hålla öppna aktiviteter för lokala parter. 

Behandlingar som utförs

 • Inhämtande av kontaktuppgifter för information och kallelse till aktiviteterna.
 • Inhämtande av information om allergier och liknande för säkerställande av att ingen som berörs av aktiviteterna skadas.
 • Inhämtande av personuppgifter för seminarieledare eller liknande.

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn och kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer).
 • Hälsoinformation kopplad till allergier.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse. Denna behandling av insamlade personuppgifter krävs enligt lag eller kollektivavtalsbestämmelser som jämställs med lag. Om uppgifter inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och några aktiviteter inte tillhandahållas. Samtycke. Den behandling som rör särskilda kategorier av personuppgifter, här den registrerades hälsa, behandlas endast med den registrerades uttryckliga och informerade samtycke.

Lagringsperiod: Till dess att den öppna aktiviteten genomförts samt 12 månader därefter. För de särskilda kategorier av personuppgifter som behandlas med samtycke som laglig grund gäller att dessa raderas snarast efter det att den aktuella aktiviteten genomförts. 

Vi kan komma att lagra uppgifter längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Trygghetsstiftelsens berättigade intresse.
Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslag (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen. 

Ändamål

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot oss. 

Behandlingar som utförs

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
Förhindrande av skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller bryter mot Avtal om omställning.

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn och personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Kundens korrespondens med oss.
 • Uppgift om inloggningstidpunkt.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Om ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.  

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid av 12 månader därefter. Om behandlingen sker på grund av en rättslig förpliktelse lagras uppgifterna för den tid som krävs enligt aktuell lagstiftning.
Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Trygghetsstiftelsens berättigade intresse.
Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslag (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

Ändamål

Kontakter med konsulter, underleverantörer och andra samarbetspartners.

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation med leverantörer och andra samarbetsparter.
 • Organisering och strukturering av kontaktuppgifter avseende befintliga och potentiella leverantörer och andra samarbetspartners.

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn och personnummer på konsulter vi anlitar.
 • Namn på kontaktpersoner hos leverantörer eller andra samarbetspartners.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer).
 • Konsulter, leverantörer eller andra samarbetspartners korrespondens med oss.
 • Information om tidigare köp

Laglig grund: Berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att kunna samarbeta med företag och att bygga och upprätthålla goda relationer med våra konsulter, leverantörer och andra samarbetspartners.

Lagringsperiod: Uppgifter lagras i för detta ändamål i upp till 12 månader efter den senaste kontakten.
Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Trygghetsstiftelsens berättigade intresse.
Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslag (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

7. Cookies och användningen av cookies

7.1 Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På www.tsn.se använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t ex Google analytics)
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare på ett sätt som liknar cookies)

7.2 De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster som vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.
7.3 Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartcookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att att vissa tjänster inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

8. Google-tjänster

Vår webb, www.tsn.se, använder Google-tjänster som Google Analytics. Google använder de insamlade personuppgifterna för att spåra och undersöka användningen av www.tsn.se, för att framställa rapporter rörande aktiviteten på hemsidan, så att vi kan utveckla användbarheten av webben. Google kan komma att använda de insamlade personuppgifterna i enlighet med Googles egen privacy policy.

9. Skyddet för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter och för att hålla skyddet uppdaterat och effektivt har vi vidtagit ett antal åtgärder. Bland dessa åtgärder ingår:

 • Utbildning och träning av relevant personal för att säkerställa att de är medvetna om vårt ansvar och skyldigheter vid behandling av dina personuppgifter.
 • Administrativa och tekniska kontrollfunktioner för att begränsa åtkomsten till personuppgifter för andra än de som har behov av att behandla sådana uppgifter.
 • Tekniska säkerhetsåtgärder, inklusive lösenord, brandväggar, kryptering och antivirusmjukvara.
 • Fysiska säkerhetsåtgärder, t.ex. passerkort och kod för att komma in i våra lokaler.

10. Dina rättigheter

10.1 Som registrerad har du, enligt Dataskyddsförordningen, en uppsättning rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och gentemot den som behandlar dessa. De rättigheter som den registrerade har enligt Dataskyddsförordningen presenteras och förklaras i det följande.

Rätten till tillgång

10.2 Du har rätt till tillgång avseende de personuppgifter om dig som vi behandlar (s k registerutdrag). Observera att vi kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätten till komplettering

10.3 Om dina personuppgifter är felaktiga kan du få dem rättade. Du kan också ha rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätten till radering

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats;
 • du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse;
 • du invänder mot personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföringsändamål;
 • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som omfattar oss.

Vi kan vara förhindrade att radera vissa personuppgifter om dessa är nödvändiga för verksamheten eller på grund av lagkrav, t ex bokföringslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten till begränsning

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen ska begränsas får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Invända mot berättigat intresse

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten till dataportabilitet

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

11. Vid frågor eller begäran att utnyttja rättigheter

Om du har frågor eller om du vill utnyttja dina rättigheter kontaktar du oss på gdpr@tsn.se eller Trygghetsstiftelsen, GDPR, Box 1145, 111 81 STOCKHOLM.

12. Vid missnöje

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att vända dig till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.