Så behandlar Trygghetsstiftelsen dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Trygghetsstiftelsen (även benämnda nedan som TSn/oss/vi/vår/våra) värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, (dataskyddsförordningen [GDPR]) samt med svensk lagstiftning, nämligen Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Alla personer vars personuppgifter vi behandlar – de registrerade – får närmare information om behandlingen i samband med att deras personuppgifter samlas in och behandlas hos TSn.

I denna integritetspolicy finns information om hur och för vilka ändamål TSn behandlar dina personuppgifter. Dessutom finns information om vilka rättigheter du har som registrerad i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Definitioner

Personuppgift: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Känsliga personuppgifter: sådana personuppgifter som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning.

Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på̊ annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Laglig grund: behandling är endast laglig om den sker med laglig grund. De grunder som är relevanta för TSn anges nedan. För att TSn ska kunna behandla personuppgifter krävs antingen den registrerades samtycke eller att behandlingen är nödvändig för:

 • att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i
 • att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige
 • ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är barn.

Nödvändig: behandling ska endast utföras i den utsträckning det är nödvändigt för ett visst ändamål. Med nödvändig ska under GDPR förstås att behandlingen medför effektivitetsvinster. En behandling ska därför inte anses vara nödvändig om ändamålet kan uppnås lika enkelt och billigt utan att personuppgifter behandlas.

Registrerad: den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom en viss personuppgift

Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsbiträdesavtal: ett skriftligt avtal eller annan rättsakt som är bindande för ett personuppgiftsbiträde gentemot en personuppgiftsansvarig och som upprättats enligt artikel 28 i GDPR. Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga ska alltid ingå personuppgiftsbiträdesavtal.


Vilka behandlingar av dina personuppgifter gör TSn?

Texten nedan är indelad i fyra avsnitt som avser olika kategorier av registrerade hos TSn. Detta för att du som registrerad på ett enkelt och begripligt sätt ska kunna ta del av den information som berör dig.


Behandling av personuppgifter för dig som är i anställning eller omställning

Informationen i detta avsnitt handlar om hur TSn behandlar personuppgifter för dig som är i anställning eller i omställning hos en arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är TSn (org.nr. 802015–0721).

Grund för behandling av personuppgifter

TSn är en omställningsorganisation inom det statliga avtalsområdet. Vår verksamhet grundar sig på Avtal om omställning ("Avtalet”) och Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet inom statlig sektor (”Överenskommelsen”) vilka har ingåtts av arbetsmarknadens parter Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O, Saco-S och SEKO.

TSn får enbart behandla dina personuppgifter om det finns en laglig grund för detta. Vi samlar in, registrerar och behandlar nödvändiga personuppgifter med stöd av Avtalet och Överenskommelsen. Avtal utgör laglig grund för TSn:s behandling av dina personuppgifter. När TSn behandlar personuppgifter så görs det även med stöd av rättslig förpliktelse, exempelvis för att uppfylla bokföringslagens krav.

I vissa fall används även samtycke som grund för behandling av dina personuppgifter.

Ändamålet med TSn:s behandling

TSn:s hantering av dina personuppgifter är begränsad till vad som är nödvändigt för att bedöma ansökan/anmälan och utföra stödåtgärder för dig. Dina personuppgifter behandlas för att TSn ska kunna ge dig rätt stöd och erbjuda dig rätt aktiviteter. Personuppgifterna behandlas även för att vi ska kunna erbjuda dig de kompetensutvecklingsinsatser du har rätt till, lämna yttrande till Centrala studiestödsnämnden (CSN) i de fall det blir aktuellt samt betala ut studieersättningar och ekonomisk förstärkning om du har rätt till det.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas inom ramen för support och utveckling av våra system och vår verksamhet exempelvis för att utvärdera att våra kunder får effektiva individuella omställningsaktiviteter.

TSn kommer att behandla dina personuppgifter för att följa lag, kollektivavtal, myndighetsbeslut, domstolsbeslut och andra föreskrifter och regler. Exempel på detta är när dina personuppgifter förekommer i bokföringsunderlag som måste arkiveras enligt bokföringslagen, när TSn skickar kontrolluppgifter till Skatteverket och när TSn överför statistik till Kammarkollegiet.

TSn kan även komma att behandla dina personuppgifter i speciella fall som för enkäter, bemötande av synpunkter eller annan liknande kontakt. Den sortens behandling är alltid frivillig.

TSn kan dessutom komma att behandla dina personuppgifter för att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot TSn.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som TSn behandlar rörande dig beror på det stöd vi erbjuder dig och de åtaganden som vi måste uppfylla. I olika skeden och delar av vår verksamhet kan vi komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: till exempel telefonnummer, postadress och e-postadress
 • IP-adress och annan enhetsinformation behandlas för att ge dig åtkomst till vårt digitala stöd
 • Uppgifter om nuvarande och tidigare befattningar, arbetsgivare, tjänster och kompetenser
 • Uppgifter om utbildning, licenser och meriter
 • Din nuvarande eller senaste lön
 • Uppgifter om din nuvarande situation kopplat ditt arbetssökande och/eller kompetensutveckling
 • Uppgifter om medverkan vid seminarier och andra aktiviteter
 • Användaruppgifter och uppgifter som du laddar upp via Mina sidor, till exempel CV
 • Tillfällen för dina digitala möten, telefonsamtal eller besök vid TSn och anteckning från dessa
 • Uppgifter om ersättning från a-kassan och underlaget för denna (för att fastställa och säkerställa din rätt till a-kasseförstärkning)
 • Uppgifter från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om omställningsstudiestöd
 • Uppgift om inloggningstidpunkt, betalningshistorik och betalningsinformation (i syfte att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot TSn)
 • Uppgifter om inskrivning, omställningsorsak samt uppgifter kring avregistrering
 • Hälsouppgifter (om samtycke krävs kommer detta hämtas in från dig)
 • Uppgifter du har lämnat i enkäter och utvärderingar

Så hämtas personuppgifterna

TSn behandlar uppgifter som lämnats till oss på följande sätt:

 • I en ansökan till TSn från dig eller i en anmälan från din arbetsgivare.
 • I senare kompletteringar till anmälan från din arbetsgivare eller dig alternativt senare kompletteringar till ansökan från dig om det har varit aktuellt med kompletteringar i ditt ärende.
 • Av dig under tiden ditt ärende handläggs.

När du deltar i en enkät lämnar du själv dina personuppgifter.

Ibland behöver TSn hämta in kompletterande information om dig från andra aktörer. Din a-kassa, Arbetsförmedlingen, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan och konsulter, till exempel jobbcoacher, är några exempel.

Dessa aktörer, precis som övriga personer, organisationer eller myndigheter, får endast ta del av dina personuppgifter om:

 • rättslig skyldighet föreligger enligt exempelvis lag, kollektivavtal, myndighetsbeslut, föreskrift eller förordning
 • samarbete sker inom ramen för TSn:s insatser.

De som kan ta del av personuppgifterna

Intern tillgång till uppgifterna

De medarbetare på TSn som kommer att ta del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Uppgifter till externa mottagare

För att andra organisationer ska kunna lämna kompletterande uppgifter eller utföra sina uppdrag för TSn behöver de ibland behandla (ta del av) dina personuppgifter. För alla samarbeten, organisationer och situationer krävs behörighet att behandla personuppgifterna. Allt för att hanteringen av uppgifterna ska begränsas till den personal som behöver behandla personuppgifterna för att utföra sitt arbete.

Ibland behöver TSn ta hjälp av andra aktörer för att kunna fullfölja våra åtaganden. Det kan till exempel handla om leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att skapa och underhålla vår IT-infrastruktur. Det kan också handla om myndigheter som hjälper oss att komplettera uppgifter exempelvis i din anmälan och/eller ansökan, som till exempel a-kassan.

TSn ingår personuppgiftsbiträdesavtal i de fall när vi anlitar konsulter som jobbcoacher, externa kursarrangörer samt leverantörer av bland annat IT-system som behandlar personuppgifter för vår räkning. Genom avtalen ser vi till att våra personuppgiftsbiträden och andra organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss bara använder uppgifterna för att fullfölja de uppdrag som vi gett dem. Det är fortfarande TSn som i dessa fall ansvarar för behandlingen av personuppgifterna.

Dina personuppgifter behandlas som huvudregel inom EU eller EES. TSn använder endast personuppgiftsbiträden som har ett tillförlitligt IT- och informationssäkerhetsarbete.

I de fall våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter utanför EU/EES har dessa genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller andra säkerhetsåtgärder, åtagit sig att upprätthålla en IT-och informationssäkerhet som motsvarar standarden i EU/EES. Du som registrerad kan ta del av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

TSn använder personuppgiftsbiträden för:

 • att förmedla meddelanden från våra interna system till kunder, medarbetare och andra mottagare via e-post och SMS
 • att lagra, bearbeta och överföra vår data via molntjänster
 • att leverera säkerhetssystem
 • arbete med begränsade projekt alternativt uppdrag med inhyrd personal och konsulter exempelvis jobbcoacher.

Sammanfattningsvis kan dina personuppgifter behandlas av, eller delas med, följande mottagare när detta är nödvändigt på de sätt som beskrivs ovan:

 • A-kassor
 • Myndigheter
 • Våra samarbetspartners såsom leverantörer av tekniska verktyg, tjänster och supportfunktioner och externa konsulter som bistår oss i vår verksamhet
 • Banker (exempelvis TSn:s bank vid eventuella utbetalningar för ekonomisk förstärkning)

Personuppgifter lämnas enbart ut till myndigheter i de fall det krävs för att efterfölja lag, föreskrifter eller myndighets- och domstolsbeslut. Exempel på detta är när TSn tar fram och överför statistik till Kammarkollegiet och när TSn lämnar yttrande till Centrala studiestödsnämnden (CSN) när det gäller omställningsstudiestöd.

TSn använder BankID för säker identifiering vid inloggning till vissa sidor på webbplatsen. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i BankID är den bank som utfärdat BankID till dig och TSn som ansvarar för den delen som sker på vår webbplats.

Omställningsnämnden

Under vissa omständigheter kan TSn även komma att lämna ut information till Omställningsnämnden, som är ett organ bestående av representanter för de parter (Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO) som har ingått Avtal om omställning.

För att Omställningsnämnden ska kunna besluta i vissa individärenden eller i tolkningsfrågor krävs ibland att vissa Personuppgifter lämnas ut till nämnden.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

När du är i omställning via Avtal om omställning och får stöd från TSn behandlas dina personuppgifter under tiden du har rätt till stöd hos TSn. I syfte att kunna hantera eventuella följdfrågor och genomföra verksamhetsuppföljningsåtgärder så lagras personuppgifterna ytterligare 24 månader efter att du inte längre kan vara aktuell för stöd från TSn.

I det fall yttrande till Centrala studiestödsnämnden (CSN) i samband med CSN:s handläggning av omställningsstudiestöd är aktuellt för dig så behandlas dina personuppgifter under perioden från själva insamlandet till dess att yttrandet har lämnats till CSN och för 12 månader därefter.

För dig som är i anställning och får kompetensstöd behandlas dina uppgifter under tiden du har rätt till kompetensstöd. I syfte att kunna hantera eventuella följdfrågor och genomföra verksamhetsuppföljningsåtgärder så lagras personuppgifterna i ytterligare 24 månader efter att du inte längre kan vara aktuell för kompetensstöd.

Vissa personuppgifter kommer att lämnas ut till Kammarkollegiet i form av statistik för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dina personuppgifter behandlas under perioden från själva insamlandet till dess att yttrandet har lämnats till Centrala studiestödsnämnden (CSN) och för 12 månader därefter.

Personuppgifter som behandlas för att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot TSn behandlas från insamlandet och för en tid av 12 månader därefter.

Dina personuppgifter kan behöva bevaras för längre tid om de enligt lag behöver bevaras. Det kan till exempel handla om uppgifter som finns noterade i fakturor eller andra bokföringsunderlag, som enligt bokföringslagen måste bevaras i sju år. Dina personuppgifter kan även behöva bevaras för längre tid om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter som registrerad

GDPR ger dig som privatperson, tydliga rättigheter gentemot de som behandlar dina personuppgifter. Syftet är att dina personuppgifter ska behandlas transparent och ge dig kontroll över dina personuppgifter. Nedan finns information om de rättigheter som du som registrerad har i enlighet med GDPR.

Rätt till information

Du kan begära att få ett besked om huruvida TSn behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som TSn behandlar ska vara korrekta. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter, möjlighet att kräva att TSn begränsar sin behandling av dessa personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa TSn från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

Du har möjlighet att begära att TSn raderar personuppgifter om du anser att de inte borde behandlas ("rätten att bli bortglömd"). Du kan då i vissa fall få dina personuppgifter raderade, exempelvis om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

TSn kan vara förhindrad att radera vissa personuppgifter om dessa är nödvändiga för verksamheten eller på grund av lagkrav, till exempel bokföringslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att TSn ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Om TSn:s behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. TSn är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta överflyttning av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Rätten att flytta personuppgifter kallas i dataskyddsförordningen (GDPR) rätt till dataportabilitet.

Ytterligare information om dina rättigheter

Dessa rättigheter är inte absoluta. De förutsätter bedömningar i det enskilda fallet och har begränsningar. Det slutliga beslutet i hur utövandet av dessa rättigheter kommer att tillämpas i det enskilda fallet, fattas av TSn:s ledning efter juridisk bedömning.

Till den del behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla det utan att det påverkar lagligheten av behandlingen fram till dess att du återkallat samtycket.

Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Kontakt

Om du som registrerad hos TSn vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du vända dig till TSn som är personuppgiftsansvarig.
E-post: gdpr@tsn.se
Brev: Trygghetsstiftelsen, GDPR, Regeringsgatan 67, 111 56 STOCKHOLM.
Telefonnummer: 08-613 14 00

Klagomål

Som registrerad har du alltid rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du anser att TSn behandlar dina personuppgifter fel enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Behandling av personuppgifter för representanter för arbetsgivare och för arbetstagarorganisationer inom det statliga avtalsområdet och andra samarbetspartners

Informationen i detta avsnitt handlar om hur TSn behandlar personuppgifter för representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer (fackliga representanter) inom det statliga avtalsområdet. Vidare förklaras hur vi behandlar personuppgifter för leverantörers och andra samarbetsorganisationers företrädare.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är TSn (org.nr. 802015–0721).

Grund för behandling av personuppgifter

TSn får enbart behandla personuppgifter om det finns en laglig grund för detta. TSn behandlar personuppgifter från representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer inom det statliga avtalsområdet och andra samarbetspartners med stöd av avtal, berättigat intresse och rättslig förpliktelse som grund.

I vissa fall används ett uttryckligt samtycke som laglig grund för behandling av dina personuppgifter. Ett exempel på detta är i de fall TSn inhämtar information om dina allergier i samband med seminariedeltagande.

Ändamålet med TSn:s behandling

TSn:s behandling av dina personuppgifter är begränsad till att uppfylla syften som utgör grunden i vår verksamhet. Är du kontaktperson för en arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet eller facklig representant behandlar vi dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig till exempel i samband med uppsägningar.

Arbetar du hos en arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet kommunicerar TSn även med dig via utskick av nyhetsbrev och annan liknande kommunikation. Om utskick riktas till dig personligen bedömer TSn att du i din yrkesroll har ett intresse av en sådan kontakt. Utskicken kan avregistreras på din begäran.

Som arbetsgivare eller facklig representant kan du välja att delta vid seminarier och andra aktiviteter som TSn erbjuder. Det kan även gälla dig som representerar en samarbetspartner. Dina personuppgifter kommer då att behandlas för att administrera ditt deltagande.

TSn kan även komma att behandla dina personuppgifter i speciella fall som för enkäter, bemötande av synpunkter eller annan liknande kontakt. Den sortens behandling är alltid frivillig.

TSn behandlar personuppgifter som rör en representant för en samarbetspartner eller leverantör. Syftet med behandlingen är kopplad till det specifika förhållandet mellan TSn och samarbetspartnern. Det kan exempelvis handla om kommunikation kring leverans av tjänster.

Viss information om dig behandlas för att följa rättsliga förpliktelser. Det kan till exempel handla om uppgifter i fakturor i enlighet med bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Alla personuppgifter som TSn behandlar har en anknytning till din roll som kontaktperson hos arbetsgivare, facklig representant eller representant för en organisation som har en koppling till TSn. I olika delar av vår verksamhet kan följande uppgifter om dig behandlas:

 • Namn på kontaktpersoner hos arbetsgivare och fackliga representanter inom det statliga avtalsområdet, konsulter, leverantörer eller andra samarbetspartners
 • Personnummer när det gäller konsulter som stöttar våra kunder med exempelvis coachning och seminarier för att kunna genomföra säker inloggning mot Mina sidor
 • Personuppgifter som du som konsult har lämnat i samband med ingående av avtal med oss
 • Kontaktuppgifter såsom adress till arbetsplatsen, telefonnummer och e-postadress
 • Korrespondens med TSn
 • Roll eller befattning
 • Ort eller plats
 • Arbetsgivare
 • Tid och annan uppgift om dina möten vid TSn:s kontor i besökslogg
 • Deltagande vid seminarier och andra aktiviteter
 • Preferenser som rör utskick, nyhetsbrev och liknande kommunikation
 • Hälsoinformation såsom allergier inför seminariedeltagande
 • Medlemskap i fackförening
 • Uppgifter du har lämnat i enkäter och utvärderingar

Så hämtas personuppgifterna

Dina uppgifter som kontaktperson för arbetsgivare och fackliga representanter hämtas till TSn från dig alternativt från din organisation/arbetsgivare. Uppgifterna lagras i vårt verksamhetssystem. TSn uppdaterar uppgifterna i detta system löpande om det är bristfälligt eller av annan anledning behöver ändras. Kompletterande uppgifter kan då komma att hämtas in från din organisation/arbetsgivare.

Dina uppgifter som företrädare/kontaktperson för en leverantör eller annan samarbetspartner till TSn hämtas från dig alternativt från ditt företag/din organisation.

När du anmäler dig till TSn:s aktiviteter och nyhetsbrev samt när du deltar i en enkät lämnar du själv dina personuppgifter.

De som kan ta del av personuppgifterna

TSn ingår personuppgiftsbiträdesavtal när vi anlitar underkonsulter, externa kursarrangörer samt leverantörer om de behandlar personuppgifter för vår räkning. Genom avtalen ser vi till att våra personuppgiftsbiträden, det vill säga andra organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss, endast använder personuppgifter för att fullfölja de uppdrag som vi har gett dem.
TSn använder personuppgiftsbiträden i följande fall:

 • För att lagra, bearbeta och överföra vår data i molntjänster.
 • För att leverera säkerhetssystem som till exempel inpasseringssystem.
 • Inhyrd personal och konsulter som arbetar med att genomföra uppdrag för TSn:s räkning exempelvis jobbcoacher.

Dina personuppgifter behandlas som huvudregel inom EU eller EES. TSn använder endast personuppgiftsbiträden som har ett tillförlitligt IT- och informationssäkerhetsarbete.

I de fall våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter utanför EU/EES har dessa genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller andra säkerhetsåtgärder, åtagit sig att upprätthålla en IT- och informationssäkerhet som motsvarar standarden i EU/EES. Du som registrerad kan ta del av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Personuppgifter lämnas enbart ut till myndigheter i de fall det krävs för att efterfölja lag, föreskrifter eller myndighets- och domstolsbeslut.

TSn använder BankID för säker identifiering vid inloggning till vissa av sidorna på webbplatsen. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i BankID är den bank som utfärdat BankID till dig och TSn som ansvarar för den delen som sker på vår webbplats.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Dina personuppgifter bevaras av TSn under tiden du är anställd och/eller facklig representant vid en arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet. Vissa uppgifter gallras tidigare, till exempel hälsouppgifter som allergier vid deltagande vid seminarier raderas snarast efter det att den aktuella aktiviteten har genomförts.

Personuppgifter om prenumeranter raderas vid avslutad prenumeration.

Om du är representant för en leverantör eller samarbetspartner bevaras dina uppgifter under tiden samarbetet varar. Uppgifter om konsulter som levererar tjänster till TSn:s kunder, exempelvis jobbcoacher, sparas dock under den period som krävs för att TSn ska kunna uppfylla sina åtaganden mot kund.

Vissa uppgifter kan behöva sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga skyldigheter som följer av bland annat lagar. TSn kan även komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter som registrerad

GDPR ger dig som privatperson, tydliga rättigheter gentemot de som behandlar dina personuppgifter. Syftet är att dina personuppgifter ska behandlas transparent och ge dig kontroll över dina personuppgifter. Nedan finns information om de rättigheter som du som registrerad har i enlighet med GDPR.

Rätt till information

Du kan begära att få ett besked om huruvida TSn behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som TSn behandlar ska vara korrekta. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter, möjlighet att kräva att TSn begränsar sin behandling av dessa personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa TSn från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

Du har möjlighet att begära att TSn raderar personuppgifter om du anser att de inte borde behandlas ("rätten att bli bortglömd"). Du kan då i vissa fall få dina personuppgifter raderade, exempelvis om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
TSn kan vara förhindrad att radera vissa personuppgifter om dessa är nödvändiga för verksamheten eller på grund av lagkrav, till exempel bokföringslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att TSn ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Om TSn:s behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. TSn är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta överflyttning av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Rätten att flytta personuppgifter kallas i dataskyddsförordningen (GDPR) rätt till dataportabilitet.

Ytterligare information om dina rättigheter

Dessa rättigheter är inte absoluta. De förutsätter bedömningar i det enskilda fallet och har begränsningar. Det slutliga beslutet i hur utövandet av dessa rättigheter kommer att tillämpas i det enskilda fallet, fattas av TSn:s ledning efter juridisk bedömning.

Till den del behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla det utan att det påverkar lagligheten av behandlingen fram till dess att du återkallat samtycket.

Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Kontakt

Om du som registrerad hos TSn vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du vända dig till TSn som är personuppgiftsansvarig.
E-post: gdpr@tsn.se
Brev: Trygghetsstiftelsen, GDPR, Regeringsgatan 67, 111 56 STOCKHOLM.
Telefonnummer: 08-613 14 00 

Klagomål

Som registrerad har du alltid rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du anser att TSn behandlar dina personuppgifter fel enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling av personuppgifter för dig som är anställd av TSn

Informationen i detta avsnitt handlar om hur TSn behandlar personuppgifter för dig som är anställd av TSn.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är TSn (org.nr. 802015–0721).

Grund för behandling av personuppgifter

TSn får enbart behandla personuppgifter om det finns en laglig grund för detta. Vi behandlar personuppgifter om dig som anställd. Behandlingen av personuppgifterna är en grundläggande förutsättning för din anställning och baseras på fullgörande av anställningsavtalet.

I vissa fall används rättslig förpliktelse alternativt samtycke som grund för behandling av dina personuppgifter. Ett exempel på sådan behandling där vi använder samtycke som grund är när vi behandlar personuppgifter i de fall du som anställd exponeras på bilder eller filmer på TSn:s intranät, TSn:s sociala medier eller på tsn.se. Viss behandling av personuppgifter grundas på TSn:s berättigade intresse som laglig grund.

Ändamålet med TSn:s behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • upprätta anställningsavtalet och eventuellt andra avtal under anställningen, inklusive uppgifter om frånvaro
 • uppfylla krav enligt anställnings- och arbetsskyddslagstiftning
 • beräkna och betala ut din lön och hantera övriga anställningsförmåner, som till exempel semester samt inbetalning av pensions- och försäkringspremier.

TSn kan även komma att behandla dina personuppgifter för de fall du som anställd exponeras på bilder eller filmer på TSn:s intranät eller på tsn.se. För det fall så sker kommer vi inte att behandla dina personuppgifter innan vi inhämtat ett samtycke från dig som anställd hos TSn.

Verksamhetsändamål

TSn behandlar personuppgifter för verksamhetsändamål samt i syfte att underlätta och effektivisera medarbetarnas arbete. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med:

 • drift, underhåll och effektivisering av datorsystem och annan teknisk infrastruktur såsom intranätet
 • support, hantering av kommunikation och kommunikationssystem
 • administration av personalförmåner, resor och annan personaladministration
 • marknadsföring av TSn och dess verksamhet.

Rättsliga och legala ändamål

Vidare behandlas personuppgifterna för att tillmötesgå rättsliga krav:

 • vid bokföring och redovisning
 • för att uppfylla kollektivavtal
 • för att uppfylla förpliktelser mot Försäkringskassan och försäkringsgivare
 • för att fullgöra övriga skyldigheter eller utöva rättigheter inom arbetsrätten eller för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras
 • för ändamål som anges i lag eller förordning eller för ytterligare ändamål i enlighet med dataskyddsregelverket.

Planering av verksamheten

Behandling av olika personuppgifter kan behövas för att planera och genomföra TSn:s verksamhet.

Uppgifter kan användas för:

 • resurshantering
 • statistik
 • upprättande och underhåll av externa relationer som kontakt med leverantörer, uppdragstagare och kunder
 • för att underlätta planering och genomförande av utbildning
 • för att underlätta ledningsbeslut avseende dig
 • intern rekrytering
 • utvärdering av arbetsprestationer och professionell utveckling
 • för att identifiera och ta tillvara på din kompetens
 • rapportering och information till myndigheter
 • annat som är nödvändigt för verksamheten inom TSn som planering för eventuella nödfall.

Säkerhet

Uppgifter behandlas även i syfte att kunna upprätthålla hög säkerhet för TSn genom skalskydd, IT-säkerhetslösningar och liknande, som är nödvändigt för verksamheten inom TSn.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för säkerställande av skydd för sekretessbelagd och känslig information som hanteras av den anställde.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Nedan anges sådana kategorier av personuppgifter som TSn behandlar när det gäller anställda.

Information om dig

De vanligaste personuppgifterna vi samlar in om dig är namn, personnummer och kontaktuppgifter, som telefonnummer, adress och mejladress.

Andra personuppgifter vi behandlar är:

 • Kontouppgift hos bank
 • Rekryterings- och anställningsuppgifter såsom position och arbetsbeskrivning
 • Kompetens och utvecklingsplan
 • Användaridentitet
 • Inspelning av röst och filmer samt foto (först efter särskilt samtycke)
 • Ledighet, frånvaro och anledning till denna
 • Eventuella sjukintyg
 • Löneuppgifter, skatteuppgifter och övriga förmåner
 • Övriga uppgifter som krävs för personaladministration

Arbetsrelaterade personuppgifter

TSn har även rätt att inhämta information som rör teknisk utrustning eller andra medel, till exempel genom loggning av telefonsamtal, behörigheter, övervakningssystem och temporärt eller permanent lagrad information från användande av datornätverk. Sådana uppgifter kan vara besökta IP-adresser, användaridentitet och lösenord för datorresurser samt arbetsrelaterad e-post och kommunikation.

Andra uppgifter som TSn behandlar är arbetsrelaterade personuppgifter, som deltagande i möten eller projekt samt arbetsuppgifter och dess genomförande. Den typen av information kan göras tillgängliga på TSn:s intranät.

Hantering av känsliga personuppgifter

Uppgifter om medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa behandlas av TSn. Behandlingen sker för fullgörande av TSn:s skyldigheter inom arbetsrätten och på områdena för social trygghet och socialt skydd. Detta sker endast i den omfattning som är tillåtet enligt svensk rätt eller tillämpligt kollektivavtal. Behandlingen kan också ske då det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. För det fall att dessa känsliga personuppgifter i övrigt ska behandlas av TSn kommer TSn först att inhämta ett uttryckligt samtycke från dig.

Så hämtas personuppgifterna

Uppgifter om dig som anställd kommer huvudsakligen och ursprungligen direkt från dig själv.

I vissa fall hämtas kompletterande uppgifter från allmänna källor som myndigheter.

I andra fall kan uppgifter komma in från externa parter eller register eller från samarbeten rörande pension, förmåner eller andra lösningar där TSn måste ta hjälp av andra organisationer som företagshälsovård eller försäkringsbolag. Dessutom kan personuppgifter om dig komma in från leverantörer exempelvis i samband med resor eller vid utförande av IT-säkerhetsarbete.

De som kan ta del av personuppgifterna

Intern tillgång till uppgifterna

Dina personuppgifter är till för intern användning och är som huvudregel endast tillgängliga för anställda inom TSn. Även internt är tillgången till uppgifterna begränsad beroende på befattning och behörighet. Som exempel har HR tillgång till uppgifter om personalen som övriga anställda inte har. Detta kan till exempel gälla uppgifter om personalförmåner.

Huvudregeln är att endast den som har behov av uppgifterna har tillgång till dem.

Uppgifter till externa mottagare

TSn lämnar som huvudregel inte ut dina personuppgifter till företag eller organisationer. Vissa uppgifter lämnas dock ut till utomstående då detta krävs för TSn:s verksamhet, för utnyttjande av anställningsförmåner eller för att TSn ska kunna fullgöra förpliktelser som vilar på TSn enligt lag eller avtal.

De mottagare som kan bli aktuella för sådana nödvändiga uppgifter är myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan och organisationer som försäkringsgivare och pensionsinstitut, till exempel Alecta och SPP Pension & Försäkring AB. Även resebyråer, transportföretag och hotell i samband med resor kan behöva ta del av uppgifter om dig.

I vissa fall kan det även vara nödvändigt att lämna ut vissa uppgifter till företag och organisationer som TSn samarbetar med för att fullgöra sina uppgifter. Begränsade uppgifter såsom kontaktuppgifter och position kan även komma att lämnas ut till kunder samt potentiella och nuvarande samarbetspartners. Allmänheten får tillgång till position och kontaktuppgifter via tsn.se.

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/EES men vissa av våra produktleverantörer har verksamhet även i USA. Därför kommer dina användaruppgifter och vissa övriga personuppgifter som förekommer i licensierade produkter som tillhandahålls av sådana leverantörer, att behandlas av dessa leverantörer i USA.

TSn:s personuppgiftsbiträden med verksamhet utanför EU/EES har genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller andra säkerhetsåtgärder, åtagit sig att upprätthålla en IT- och informationssäkerhet som motsvarar standarden i EU/EES. Du som registrerad kan ta del av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår. Detta gäller om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. Uppgifter bevaras i övrigt bara så länge det är nödvändigt för att göra uppföljningar eller kontroller, därefter tas de bort. Till exempel kommer logguppgifter och in- och utpasseringsuppgifter tas bort inom en kort period från det att din anställning har upphört.

I praktiken innebär detta att en stor del av dina personuppgifter kommer att sparas under den tid du är anställd hos TSn och att viss information kommer att sparas för ytterligare en tid därefter. Exempel på detta är:

 • Löneuppgifter bevaras i upp till tio år i enlighet med bokföringslagen och preskriptionslagen.
 • Uppgiften att du varit anställd hos TSn och skälet till att din anställning har upphört sparas av TSn som längst till uppnådd pensionsålder för att fullgöra pensionsförpliktelser.

Dina rättigheter som registrerad

GDPR ger dig som privatperson, tydliga rättigheter gentemot de som behandlar dina personuppgifter. Syftet är att dina personuppgifter ska behandlas transparent och ge dig kontroll över dina personuppgifter. Nedan finns information om de rättigheter som du som registrerad har i enlighet med GDPR.

Rätt till information

Du kan begära att få ett besked om huruvida TSn behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som TSn behandlar ska vara korrekta. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter, möjlighet att kräva att TSn begränsar sin behandling av dessa personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa TSn från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

Du har möjlighet att begära att TSn raderar personuppgifter om du anser att de inte borde behandlas ("rätten att bli bortglömd"). Du kan då i vissa fall få dina personuppgifter raderade, exempelvis om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

TSn kan vara förhindrad att radera vissa personuppgifter om dessa är nödvändiga för verksamheten eller på grund av lagkrav, till exempel bokföringslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att TSn ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Om TSn:s behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. TSn är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta överflyttning av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Rätten att flytta personuppgifter kallas i dataskyddsförordningen (GDPR) rätt till dataportabilitet.

Ytterligare information om dina rättigheter

Dessa rättigheter är inte absoluta. De förutsätter bedömningar i det enskilda fallet och har begränsningar. Det slutliga beslutet i hur utövandet av dessa rättigheter kommer att tillämpas i det enskilda fallet, fattas av TSn:s ledning efter juridisk bedömning.

Till den del behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla det utan att det påverkar lagligheten av behandlingen fram till dess att du återkallat samtycket.

Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Kontakt

Om du som registrerad hos TSn vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du vända dig till TSn som är personuppgiftsansvarig.
E-post: gdpr@tsn.se
Brev: Trygghetsstiftelsen, GDPR, Regeringsgatan 67, 111 56 STOCKHOLM.
Telefonnummer: 08-613 14 00

Klagomål

Som registrerad har du alltid rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du anser att TSn behandlar dina personuppgifter fel enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Behandling av personuppgifter för dig som söker en tjänst hos TSn

Informationen i detta avsnitt handlar om hur TSn behandlar personuppgifter för dig som söker en tjänst hos TSn.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är TSn (org.nr. 802015–0721).

Grunden för och ändamålet med Trygghetsstiftelsens behandling

När du söker en tjänst hos TSn behandlas dina personuppgifter endast för att kunna genomföra rekryteringar till verksamheten.

TSn får enbart behandla personuppgifter om det finns en laglig grund för detta. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna är berättigat intresse. TSn har, som arbetsgivare, ett berättigat intresse av att rekrytera anställda för att se till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. I viss omfattning behandlas även personuppgifterna med rättslig förpliktelse, samtycke och avtal som laglig grund. Behandling av personuppgifter med stöd av grunden avtal inkluderar förberedelse av anställningsavtal.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

TSn behandlar de uppgifter du själv ger oss, inkluderat personuppgifter i ditt CV (såsom kontaktuppgifter och namn), ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till en rekryteringspartner så som betyg och intyg. Dessutom kommer vi att registrera anteckningar från intervjuer, kommunikation med referenspersoner och resultat från eventuella tester.

Så hämtas personuppgifterna

Uppgifter om dig kommer huvudsakligen och ursprungligen direkt från dig själv.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen och blir aktuell för att erbjudas en tjänst hos TSn kommer TSn, eller den rekryteringsfirma som TSn har anlitat, att kontakta tidigare arbetsgivare för att samla in referenser avseende dig som arbetssökande.

De som kan ta del av personuppgifterna

De medarbetare på TSn som kommer att ta del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

TSn använder sig av en rekryteringsfirma i själva rekryteringsprocessen av anställda alternativt sköter rekryteringsprocessen självständigt.

Personuppgiftsansvarets fördelning när TSn anlitar en rekryteringsfirma beror på hur uppdraget är formulerat. I normalfallet är rekryteringsfirman ansvarig för den behandling av personuppgifter som den utför inom ramen för uppdraget, varefter TSn ansvarar för den personuppgiftsbehandling som utförs sedan firman har överlämnat uppgifterna. I vissa rekryteringsfall är TSn personuppgiftsansvarig för personuppgifterna under hela rekryteringsprocessen. TSn ingår vid dessa tillfällen ett
personuppgiftsbiträdesavtal med rekryteringsfirman som i de fallen behandlar dina personuppgifter för TSn:s räkning. Genom avtalet ser TSn till att personuppgiftsbiträdet som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss bara använder uppgifterna för att fullfölja det uppdrag som vi gett dem.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

I diskrimineringslagen finns en bestämmelse som innebär att en arbetssökande som inte har anställts eller tagits ut till intervju har rätt att på begäran få skriftlig uppgift från arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet. För att kunna uppfylla detta krav behöver TSn spara dina ansökningshandlingar i 12 månader efter avslutad rekrytering. När en arbetssökande som inte blivit erbjuden anställning inte längre kan vidta rättsliga åtgärder med anledning av rekryteringen så gallras samtliga personuppgifter. I det fall rekryteringen leder till anställning kommer dock ansökningshandlingarna inklusive personuppgifter sparas under anställningstiden hos TSn.

Om TSn vill spara personuppgifterna efter avslutad rekrytering för något annat ändamål, till exempel framtida rekryteringar, så kommer TSn först att samla in ett uttryckligt samtycke från dig.

Dina rättigheter som registrerad

GDPR ger dig som privatperson, tydliga rättigheter gentemot de som behandlar dina personuppgifter. Syftet är att dina personuppgifter ska behandlas transparent och ge dig kontroll över dina personuppgifter. Nedan finns information om de rättigheter som du som registrerad har i enlighet med GDPR.

Rätt till information

Du kan begära att få ett besked om huruvida TSn behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som TSn behandlar ska vara korrekta. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter, möjlighet att kräva att TSn begränsar sin behandling av dessa personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa TSn från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

Du har möjlighet att begära att TSn raderar personuppgifter om du anser att de inte borde behandlas ("rätten att bli bortglömd"). Du kan då i vissa fall få dina personuppgifter raderade, exempelvis om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
TSn kan vara förhindrad att radera vissa personuppgifter om dessa är nödvändiga för verksamheten eller på grund av lagkrav, till exempel bokföringslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att TSn ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Om TSn:s behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. TSn är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta överflyttning av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Rätten att flytta personuppgifter kallas i dataskyddsförordningen (GDPR) rätt till dataportabilitet.

Ytterligare information om dina rättigheter

Dessa rättigheter är inte absoluta. De förutsätter bedömningar i det enskilda fallet och har begränsningar. Det slutliga beslutet i hur utövandet av dessa rättigheter kommer att tillämpas i det enskilda fallet, fattas av TSn:s ledning efter juridisk bedömning.

Till den del behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla det utan att det påverkar lagligheten av behandlingen fram till dess att du återkallat samtycket.

Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Kontakt

Om du som registrerad hos TSn vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du vända dig till TSn som är personuppgiftsansvarig.
E-post: gdpr@tsn.se
Brev: Trygghetsstiftelsen, GDPR, Regeringsgatan 67, 111 56 STOCKHOLM.
Telefonnummer: 08-613 14 00

Klagomål

Som registrerad har du alltid rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du anser att TSn behandlar dina personuppgifter fel enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Uppdaterad 2023-06-28