Vem kan få stöd?

Anställda inom det statliga avtalsområdet, som uppfyller kvalifikationskraven och omfattas av avtal om omställning, kan få stöd av Trygghetsstiftelsen och ska anmälas av sin arbetsgivare.

Uppsagd som en följd av sjukdom

Under en treårsperiod fram till den 31 december 2023 omfattas arbetstagare av avtal om omställning om de antingen blir uppsagda av personliga skäl som en följd av sjukdom, eller om de ingår en överenskommelse om att anställningen ska upphöra som en följd av sjukdom. Båda fallen gäller under förutsättning att arbetsgivaren har fullgjort rehabiliteringsskyldigheten och uttömt omplaceringsmöjligheterna. 

Arbetsbrist

En arbetstagare som varit hos en och samma statliga arbetsgivare under minst ett år omfattas av avtal om anställning. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma.

Om det finns en konstaterad arbetsbrist kan arbetsgivare och arbetstagare föra en dialog om frivillig avgång.

Tidsbegränsad anställning som löpt ut

En arbetstagare  som har haft en tidsbegränsad anställning i minst två år i följd, hos en och samma statliga arbetsgivare, omfattas av omställningsavtalet. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma.

Omlokalisering

En arbetstagare som blir arbetsskyldig på en ny ort i samband med omlokalisering, men som väljer att inte följa med och därför säger upp sig själv, omfattas av avtalet. Kvalifikationstiden  för en anställd i den här situationen är minst ett års anställningstid hos en och samma statliga arbetsgivare. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma.

Coachande samtal - En arbetstagare som behöver hjälp med att fatta beslut om flytt till ny ort har rätt att bli anmäld till 1-3 coachande samtal utan att hen har sagt upp sig.

Tidigt stöd vid omlokalisering - En arbetstagare som inte har för avsikt att följa med till den nya orten kan under vissa förutsättningar få ett tidigt individuellt stöd av Trygghetsstiftelsen utan att hen har sagt upp sig eller blivit uppsagd. Det är du som arbetsgivare som tillsammans med arbetstagaren konstaterar att tidiga individuella åtgärder föreligger för att stärka arbetstagarens anställningsbarhet. Det individuella stödet kan påbörjas tidigast sex månader innan omlokaliseringen. 

Trygghetsavtalet

En arbetstagare som blivit uppsagd, eller vars anställning upphörde senast den 31 december 2014, omfattas av Trygghetsavtalet.