Vad är omställning?

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten och/eller dig som person. Omställning kan exempelvis handla om att utveckla  medarbetarnas kompetens eller sätt att arbeta i takt med verksamhetens behov.

En av Trygghetsstiftelsens uppgifter är att stötta och inspirera myndigheter att möta den snabba förändringstakten i arbetslivet genom proaktivt omställningsarbete.

Avtal med helhetsperspektiv på effektiv omställning

Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O träffade den 25 juni 2014 två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet. Båda avtalen trädde i kraft den 1 januari 2015. Sedan dess gäller Avtal om omställning och Avtal om lokala omställningsmedel  

De två avtalen stödjer utifrån ett helhetsperspektiv en effektiv omställning inom den statliga sektorn. Avtalen kompletterar varandra och innebär att hela omställningskedjan hålls samman, det vill säga allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag.

Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att långsiktigt förstärka det proaktiva lokala omställningsarbetet utifrån verksamheternas och arbetstagarnas behov av omställningsåtgärder oavsett arbetstagarnas anställningsform. 

Avtalet gör det möjligt för arbetsgivare och fackliga parter att gemensamt ta ansvar för att möta den snabba förändringstakten i arbetslivet genom proaktivt omställningsarbete.

Kort om avtal om lokala omställningsmedel 

  • Avtal om lokala omställningsmedel är ett processavtal i fyra delar. 
  • Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel.
  • Syftet med de lokala omställningsmedlen är att stödja verksamheten och utveckla individen.
  • Pengarna kan exempelvis användas för långsiktig kompetensutveckling eller till att öka de anställdas förutsättningar för ett längre arbetsliv.
  • De lokala omställningsmedlen stödjer arbetslinjen och ett långt arbetsliv.

Läs mer om Avtal om lokala omställningsmedel på Arbetsgivarverkets webbplats 

Hur definierar er verksamhet omställning?

Proaktiv omställning kan exempelvis handla om att skapa eller bibehålla en arbetstagares anställningsbarhet, eller på annat sätt öka förutsättningarna för ett längre arbetsliv.

En studie som Trygghetsstiftelsen har låtit göra om lokala omställningsmedel visar att myndigheter definierar proaktiv omställning på mycket olika sätt vilket får konsekvenser för användningen av medlen. Ett viktigt steg i arbetet med lokala omställningsmedel är därför att definiera vad omställning betyder och hur medlen ska användas.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp