Omställningsnämnden

Omställningsnämnden har två separata funktioner genom att nämnden dels beslutar i vissa individärenden enligt avtalet, dels tolkar omställningsavtalet i vissa fall.

Besluten tjänar som vägledning i Trygghetsstiftelsens tillämpning av omställningsavtalet, de är inte offentliga och publiceras inte här på Trygghetsstiftelsens webb.

Trygghetsstiftelsen är kansli åt nämnden och förbereder inkomna ärenden.
Omställningsnämnden beslutar i vissa individärenden enligt avtalet. Om det behövs för Trygghetsstiftelsens tillämpning av avtalet i ett enskilt ärende ska stiftelsen begära att nämnden tolkar avtalet.

Nämnden är partsammansatt och har följande sammansättning:

Mathilda Nyström Arnek, ordförande Arbetsgivarverket
Evalill Tagesson, vice ordförande OFR/S, P, O
Anna Fredriksson, Arbetsgivarverket
Matts Haglund, Seko 
Mats Eriksson, Saco-S
Jenny Lindmark, Arbetsgivarverket 

 

I samband med att avtal om omställning trädde i kraft 1 januari 2015 bytte nämnden namn till Omställningsnämnden. Den hette tidigare TA-nämnden (TA= trygghetsavtalet). Nämnden sammanträder normalt en gång i månaden, dess beslut går inte att överklaga.