Ny möjlighet att få Trygghetsstiftelsens stöd innan uppsägning

Många tar chansen att få coachstöd av stiftelsen när de ska fatta beslut om de vill följa med när myndigheten omlokaliseras.

För att öka den statliga närvaron i hela landet beslutade regeringen mellan 2016 och 2018 att närmare tjugo myndigheter ska omlokalisera sina verksamheter till annan ort kommande år.

Tillägg i avtal om omställning

För att underlätta för medarbetarna i deras beslut om de ska flytta med till nya orten eller säga upp sig enades parterna för drygt ett år sedan om ett tillägg i avtal om omställning. Medarbetare som är anställda på myndigheter som ska omlokaliseras enligt regeringsbeslut har rätt att få ta del av Trygghetsstiftelsens stöd utan att behöva säga upp sig.

Tillägget omfattar tre delar:

  • Myndigheterna får bjuda in Trygghetsstiftelsen för en allmän information om det stöd som stiftelsen kan ge till enskilda.
  • Arbetstagare som är arbetsskyldiga på ny ort kan få 1-3 coachande samtal innan de väljer om de vill säga upp sig eller följa med. 
  • Arbetstagare som är arbetsskyldiga på ny ort kan under vissa förutsättningar få tidigt individuellt stöd av Trygghetsstiftelsen innan uppsägning. Stödet kan påbörjas sex månader innan omlokaliseringen.

Eva-Lotta Krook, rådgivare på Trygghetsstiftelsen, berättar att flera myndigheter som fått regeringsbeslut om omlokalisering har bjudit in Trygghetsstiftelsen för allmän information och många har utnyttjat möjligheten att få coachande samtal och tidigt stöd sedan tillägget kom.

- Så fort vi får en inbjudan från arbetsgivare och fackliga parter åker jag och min rådgivarkollega Sven Jansson ut till myndigheten och informerar om Trygghetsstiftelsen och de olika möjligheter till stöd som omställningsavtalet innebär, säger Eva-Lotta Krook. Framförallt berättar vi om stiftelsens tidiga stöd.

1-3 coachande samtal

Det är inte alltid så lätt att veta om man som medarbetare vill följa eller har förutsättningar att följa med till den nya orten eller inte och enligt tillägget i avtalet kan man få ett till tre coachande samtal med en coach från Trygghetsstiftelsen för att reda ut det. Syftet med samtalen är att medarbetaren ska få bättre förutsättningar för sitt beslut om hen ska flytta med till nya arbetsorten eller säga upp sig och söka nytt jobb.

Eleonora Klang är en av de coacher som träffar kunder i dessa samtal. Hon har arbetat med omställning i drygt femton år och är van att arbeta med människor i utveckling och förändring.

- På första mötet frågar jag vad de vill prata om, berättar Eleonora. Jag ber dem att göra en nulägesanalys och berätta om sina funderingar och så får de beskriva sin situation. 

Hon är väldigt öppen för vad mötet ska handla om och ofta vet personen inte vad hen har för förväntningar själv. Eleonora säger att det är spännande samtal, men många är ganska villrådiga när de kommer till henne.

- De vet inte vad de har för beslutsgrunder, om det finns ett jobb för dem på den nya orten, eller om de kan pendla dit, berättar hon. Då är det skönt att få prata med en coach som är som ett externt bollplank. Jag är inte någon chef, familjemedlem eller fack som är beroende av deras val.

Stödet omfattar tre träffar, men för en del räcker det med en träff för att processen ska komma igång och att de ska börja fundera på vad de vill. Trygghetsstiftelsen har utarbetat en särskild metodik för de 1-3 coachande samtalen utifrån att syftet med samtalen skiljer sig från annan mer traditionell jobbcoachning.

Utfallen från coachsamtalen skiljer sig åt, några väljer att flytta med, andra hittar nya jobb på egen hand och säger upp sig och ytterligare några får tidigt individuellt stöd av Trygghetsstiftelsen. Både Eleonora Klang och Eva-Lotta Krook poängterar att det är viktigt att de 1-3 coachande samtalen sker i god tid innan omlokaliseringstidpunkten.

Tidigt individuellt stöd

Den tredje punkten i tillägget, tidigt individuellt stöd, ger arbetstagare möjlighet att få stöd av Trygghetsstiftelsen innan hen sagt upp sig. En av dem som tagit del av det stödet är José Kimenga som arbetade på MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. När han bestämt sig för att inte flytta med till Växjö fick han träffa en coach på stiftelsen. De jobbade främst på en uppdatering av hans cv. Utöver det fick han tips och råd kring jobbsökeriet och vilka arbetsgivare han skulle söka sig till.

Idag har han en ny tjänst på en statlig myndighet som han trivs mycket bra med.

- Jag är nöjd och tacksam för stödet från Trygghetsstiftelsen, säger José Kimenga.

Bra med stöd vid svåra beslut

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, ska omlokalisera sin verksamhet till Malmö vid årsskiftet och flera av deras medarbetare har fått 1-3 coachande samtal.

Magnus Ericsson är HR-ansvarig på myndigheten. 

- Initialt är det bra med vägvalssamtal, det kan vara svåra beslut som medarbetarna ställs inför, och att då ha möjlighet till stöd är jättebra tycker jag, säger Magnus Ericsson.

I juli, sex månader innan flytten, öppnades det upp för tidigt individuellt stöd. Flera medarbetare har redan tackat ja till detta och fler anmälningar kommer troligtvis in efter semestern, berättar Magnus.

-Vi har gått ut med information om att man får anmäla sig för att få tidigt stöd om man inte har för avsikt att följa med till Malmö. Man får då lämna en skriftlig ansökan och beskriva vilket stöd man önskar få hjälp med som exempelvis cv-granskning, personligt brev, utbildning, kurser eller vägledning.

Hittills är det sju omlokaliserande myndigheter som har tagit del av det tidiga stödet från Trygghetsstiftelsen. Drygt 70 personer har fått 1-3 coachande samtal och cirka hälften så många har hittills fått stöd med tidiga individuella insatser.

Catharina Eriksen

Bilden:

Den som är anställd på en myndighet som ska omlokaliseras kan få träffa coachen Eleonora Klang för att få stöd och bolla frågan om sitt fortsatta arbetsliv. Sven Jansson är rådgivare och träffar de som väljer att få så kallat tidigt stöd.